VTI National Transport Research Database

Core Autonomy - Phase 2 (Core Autonomy - Phase 2)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-08-01 -- 2008-12-31 ; 8000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200602698
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet Core Automony är att visa att det är möjligt att utveckla ett autonomikoncept som behövs för att operera UAV-system på ett likartat säkert och tillförlitligt sätt. Projektet har följande mål: - Demonstrera det operationella konceptet med UAV i icke-avlyst luftrum, baserat på en Core Autonomy modul - Kvalificera Core Autonomy modulen i en demonstrator för att kunna göra flygande demonstrationer i Östgöta TMA. För industrin är Core Autonomy Modulen en nyckelkomponent för UAV system för att kunna nå en framtida marknad för UAV-system. För forskningsorganisationer blir Core Autonomy Modulen en bas för framtida forskning inom UAV teknologi. JTI Clean sky kommer att dra nytta av den utvecklade tekniken för automatisk rutt-optimering som används i UAV:er för att t ex maximera uthålligheten. Projektet har följande milstolpar: M1 Demonstration of basic autonomy M2 Demonstration of emergency handling and monitoring ability M3 Demonstration of flight rules handling M4 Demonstration of an integrated Core Autonomy Module.Abstract: The purpose of the Core Autonomy project is to show that it is possible to develop such a core autonomy concept needed to operate UAV systems by routine in a safe and reliable way. The project has the following goals: - Demonstrate the operational concept of UAV operations in non segregated airspace based upon a core autonomy module. - Qualify the Core Autonomy Module in a demonstrator for flight demonstrations in Östgöta TMA. For the industry the Core Autonomy Module for UAV systems is a key component in order to reach a future market for UAV-systems. For research organizations the Core Autonomy Module will form a baseline for further reseach in UAV technology. JTI Clean sky will benefit from developed techniques for autonomous route optimization used in UAVs to maximize e.g. the endurance. The project has the following milestones: M1 Demonstration of basic autonomy M2 Demonstration of emergency handling and monitoring ability M3 Demonstration of flight rules handling M4 Demonstration of an integrated Core Autonomy Module.
Item type:

Powered by Koha