VTI National Transport Research Database

Jämställda transporter - en genusanalys av transporträttslig reglering (Gender equal transports - an analysis of transportation regulation)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-12-05 -- 2012-12-31 ; 2255000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200603289
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med projektet är att analysera vilka konsekvenser för transporträttslig reglering det transportpolitiska målet om jämställdhet har och hur en effektiv reglering kan bidra till att målet uppnås. Syftet är även att bidra till insiktsgenererande kunskap om hur rätten kan användas som styrmedel för ett jämställt transportsystem och/eller ge indikationer på hinder i den rättsliga regleringen som direkt eller indirekt strider mot officiellt uttalade jämställdhetsmål inom transportsektorn. Resultat och förväntade effekter: Kunskapen som genereras ur projektet kommer att bidra till en bättre förståelse för hur man kan reglera rättsligt för att uppnå målet om en jämställd transportsektor. Kunskapen kommer att spridas genom en monografi samt artiklar, varav ett par i populärvetenskaplig form. Fortlöpande kommer diskussioner att hållas med berörda aktörer. I slutskedet kommer spridning av kunskapen att ske i form av seminarier. Uppläggning och genomförande: Projektet kommer att genomföras inom ramen för en fyraårig doktorandtjänst på juridiska institutionen, Göteborgs universitet och ska resultera i en vetenskaplig avhandling. Professorerna Eva-Maria Svensson och Svante O Johansson är handledare.Abstract: Goals/targets: The objectives of the project are to analyze, first, the impacts of the gender equality goal in transportation policy on transport law, second, if and how an effective regulation can support the implementation of the goal, third, to study regulation as a tool for governing towards a gender equal transportation system and, finally to identify legal obstacles which can obstruct the goal of gender equality in the transportation sector. Result and effects: The knowledge obtained will make it easier to understand how regulationcan be used to achieve the goal of a gender equal transportation sector. The results will be spread through publications as well as through seminars to different customers. Seminars will also be held during the work. Planning and implementing The project is fulfilled within a four-years doctorate student position at the Department of Law, University of Göteborg and the final aim is a LLD. Supervisors are Professors Eva-Maria Svensson and Svante O Johansson.
Item type:

Powered by Koha