VTI National Transport Research Database

Resande i glesa bygder - livsförutsättningar för kvinnor och män (Travelling in rural areas - life conditions for women and med)

  • Westin, Kerstin
  • Umeå universitet, Universitet eller högskola, 202100-2874
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-01-01 -- 2010-10-01 ; 2979900 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200603308
Subject(s): Abstract: Vårt bidrag i denna studie är att i ett mångvetenskapligt perspektiv knyta samman struktur och individ; att belysa hur samhällets mål för kollektivtrafiken och transportutbudet är mer eller mindre konstant, medan individen och hennes livsförutsättningar är föränderliga. Nära kopplat till detta är pågående regionförstoring och effekter av detta ur regionalt perspektiv likaväl som ur ett genderperspektiv. Till projektete har knutits en referensgrupp med representanter från andra forskningsmiljöer, transportsektorno ch näringslivet.Abstract: Based on existing knowledge about men´s and women´s travel and activity patterns we aim to analyze the conditions for their travel in rural areas, and relate their travel behaviour to existing transport policy. Our contribution is with a multi disciplinary approach to connect the structure to the individual, to describe how the society´s ambition with public transport and transport supply is more or less constant while the individual and her conditions are changing. Close connected to this is the ongoing process of increased local labour markets and its effects in a regional as well as a gender perspective. A reference group, with representatives from other universities, the transport industry and business life, is attached to the project
Item type:

Powered by Koha