VTI National Transport Research Database

När bör långväga kollektivtrafik subventioneras? (When should long-distance transit be subsidised?)

  • Sandberg, Lars
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-12-01 -- 2008-12-31 ; 750000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200603336
Subject(s): Abstract: Det finns flera skäl att subventionera kollektivtrafik, t ex för att indirekt minska vägträngsel, förbättra arbets- och bostadsmarknader samt av fördelningspolitiska skäl. Det är dock inte klart i hur hög grad dessa skäl är relevanta för långväga kollektivtrafik säg, längre än normalt pendlingsavstånd. Syftet med projektet är att gå igenom och analysera de argument som brukar anföras som skäl för att subventionera kollektivtrafik, diskutera i vilken grad de är relevanta även för långväga kollektivtrafik, samt genom fallstudier visa hur man kan undersöka i vilken utsträckning argumenten för subventioner är relevanta för en specifik kollektivtrafiklinje. Projektets syfte är att -sammanfatta och diskutera skälen för att subventionera kollektivtrafik både de transportekonomiska och de politiska skälen -analysera och diskutera i vilken utsträckning under vilka omständigheter dessa skäl kan förväntas vara relevanta, med särskild tonvikt på långväga regional kollektivtrafik -genom fallstudier illustrera hur man kan analysera i vilken utsträckning en enskild linje bör subventioneras. -försöka generalisera denna analys till en typ av kriterier för när och i vilken omfattning som (långväga regional) kollektivtrafik bör subventioneras Genomgång av vilka de politiska argumenten är för subventionering. Parallellt med detta görs en genomgång av vilka de transportekonomiska argumenten är för subventionering. De politiska argumenten analyseras i ljuset av de ekonomiska argumenten, och likheter och skillnader mellan argumentationen identifieras och diskuteras. Några olikartade kollektivtrafikförbindelser väljs ut som fallstudier.Abstract: The aim is to analyse the reasons for subsidising long-range public transit, and analyse when and whether they are relevant in in different cases. The expected result is to come up with some kind of intuitive recommendations and rules-of-thumb for optimal transit subsidies. An analysis of political and theoretical (economic) arguments of subsidies will be made and some case studies will also be performed.
Item type:

Powered by Koha