VTI National Transport Research Database

"Security" inom kombitransporter

  • Andersson, Nils
  • MariTerm i Höganäs AB, Svenskt företag eller organisation, 556246-9964
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-07-01 -- 2010-06-30 ; 602000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:76592
Subject(s): Abstract: Projektet avser att fokusera på "security"-relaterade frågor, problem och kostnader vid alla steg i transportkedjan under både inrikes och utrikes kombitransporter. Bakgrunden är ökade problem och kostnader med avseende på "security" vid kombitransporter samt gällande krav i ISPS koden, tilläggen i IMDG, RID och ADR koderna med avseende på "security" och den föreslagna EU förordningen ”REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Enhancing supply chain security”. Områden inom projekt “Protected” kommer att baseras på resultaten från förstudien ”Pre-protected” och syftar till att: - Analysera kända "security" hot och hinder (kriminella aktiviteter så som stöld, smuggling, människosmuggling och terrorism) under alla delar av transportkedjan. - Inkludera sannolikhetsvärdering samt finansiella kostnader från "security" aktiviteter och skydd. - Föreslå motåtgärder i alla steg av transportkedjan - Analysera kända och förväntade för kombitransporter applicerbara lagar och förordningar samt frivilliga standards för "security" med avseende på krav, hinder samt inbördes relationer. - Analysera ISPS kodens krav samt hur koden krav påverkar intermodala transporter till hamnanläggningar. - Summera motsägande krav och hinder mellan tvingande lagar och frivilliga standards. - Föreslå åtgärder med avseende på för inrikes- och utrikestransport. Resultatet från projekt “Protected” blir en rapport med följande rubriker: - Kända "security" hot och hinder samt dess sannolikhet. - Kända "security" hot och hinder samt dess ekonomiska påverkan. - Lämpliga motåtgärder i alla steg av transportkedjan med avseende på "security". - En korsreferens mellan tvingande lagar/förordningar och frivilliga standarder. - Ett utkast till ett ledningssystem för inrikes och utrikes kombitransporter med avseende på "security" där tvingande lagar/förordningar och frivilliga standards harmoniseras.
Item type:

Powered by Koha