VTI National Transport Research Database

Alternativ finansiering av transportinfrastruktur och institutionella ramverk för beslutsfattande (Alternative financing of transport infrastructure and institutional frameworks for decision-making)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-01-01 -- 2011-08-30 ; 265000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:53515
Subject(s): Abstract: Projektet studerar politiska beslutsprocesser i samband med införande av alternativa betalnings- och finansieringsformer vid transportinfrastrukturinvesteringar. Med fokus på demokrati och effektivitet undersöks, dels hur beslutsprocessens karaktär påverkar förekomsten av och funktionaliteten hos alternativa betalnings- och finansieringsformer, dels hur politiska beslutsprocesser förändras när alternativa betalnings- och finansieringsformer tillämpas i ökad utsträckning. Projektet bygger på fallstudier av beslutsprocesser rörande alternativa betalnings- och finansieringsformer, intervjuer med olika aktörer inom området samt jämförelser med erfarenheter från andra länder.Abstract: The project studies political decision making when alternative payment- or finacial solutions are to be introduced for transport infrastructure investments.
Item type:

Powered by Koha