VTI National Transport Research Database

Anpassning av BaTMan för komplexa byggnadsverk (Adaptation of the BaTMan system to complex structures)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2016-12-31 ; 15000000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:16306, 2009/20582
  • Trafikverket 2010/8931
Subject(s): Abstract: Det befintliga förvaltningssystemet har hittills utvecklats för att stödja den operativa förvaltningen av byggnadsverk som kan betraktas som ”normala” i betydelsen att de förvaltas med utgångspunkt från generella krav, rutiner, metoder o.dyl. För vissa speciella byggnadsverk, t.ex. stora eller komplexa broar, tunnlar samt rörliga broar, erfordras en utveckling av systemstödet och den förvaltningsverksamhet som systemet stödjer. Allmänt kan sägas att det handlar om en ”individualisering”, att stödet anpassas till de förutsättningar som gäller för det aktuella individuella byggnadsverket. Det finns f.n. ca 30 broar > 500 m (600 st över 100 m), 65 öppningsbara broar och 23 tunnlar, vilka saknar acceptabelt förvaltningsstöd. Obs, utvecklingen har redan påbörjats (förstudie 2007) inom ramen för ”verksamhetsnära” utveckling!Abstract: The existing management system has up to now been developed to support the operative management of structures considered as "normal" from a point of view that they are managed according to general regulations, routines, methods ertc. For some special structures, e.g. major or complex bridges, tunnels and moveable bridges, a development of the system support and the work activities is necessary. In general terms, it deals with an "individualization", an adaptation of the support to the requirements of the inidividual structure.
Item type:

Powered by Koha