VTI National Transport Research Database

Anslutning av MCS-system i Tingstadstunneln och sträckan Åbro-Kallebäck till VMS-systemet (Connection of the MCS-system in the Tingstad Tunnel and the route Åbro-Kallebäck to the VMS-System)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-08-01 -- 2009-12-31 ; 750000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:23549
Subject(s): Abstract: Vägverket installerade sina första trafikinformationstavlor i samband med friidrotts-VM 1995. Idag finns 12 stycken sådana inom Storgöteborg som informerar, leder och varnar trafikanter om förhållande, händelser och störningar på vägnätet. I samband med Götatunnelns byggande valdes att låta Götatunnelns MCS-system (Motorway Control System) kopplas samman med VMS-system (trafikledningscentralens programvara för hantering av trafikinformationstavlorna). Erfarenheterna från detta är att trafikledarna, genom sammanbyggda system, erhåller bättre förutsättningar för en enhetlig och kvalitetssäkrad trafikinformation ut mot trafikant. Idag saknas kopplingar mellan samtliga MCS-system, förutom Götatunneln, och VMS-systemet vilket innebär dubbelarbete för trafikledarna. Anslutning av MCS-system i Tingstadstunneln och sträckan Åbro-Kallebäck till VMS-systemet syftar till att skapa en mer enhetlig och kvalitetssäkrad trafikinformation ut mot trafikanterna via trafikinformationstavlor. Erfarenheter finns sedan tidigare anslutning av Götatunnelns MCS-system till VMS-systemet.Abstract: The Swedish Road Administration have installed 12 DRIP’s (Dynamic Road Information Panel) in Gothenburg that informs, leads and warns the road users of disturbances in the traffic. When the Göta Tunnel was built the choice was to connect the tunnel’s MCS-system (Motorway Control System) to the VMS-system (the software for managing the DRIP’s). This was proven to be useful and the traffic control centers could give uniform and quality-assured information to road users. Connecting the MCS-system in the Tingstad Tunnel and the route Åbro-Kallebäck to the VMS-system aims to create more uniform and quality-assured traffic information to the road users via the DRIP’s.
Item type:

Powered by Koha