VTI National Transport Research Database

Barns användande av kollektivtrafik - faktorer och möjligheter

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-09-01 -- 2009-10-31 ; 50000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2007:19716
  • Trafikverket 2010/5083
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets syfte är att undersöka vilka hinder som finns för barns användande av kollektivtrafik och hur dessa kan övervinnas. Barns och föräldrars resvanor och attityder kartläggs. Ett träningsprogram för användande av buss genomförs för en utvald ålderskategori i samarbete med skolan och dess effekt på attityder och beteende utvärderas under projektets gång. Målpunkter och tidpunkter för barns resande undersöks och ställs i relation till linjenätets sträckning och möjligheter till anpassning av detta till barnens behov. Resultatet sprids genom kontakter vida referensgrupp, konferensdeltagande, gängse rapporter samt webbaserat handlingsprogram som sammanfattar projektets teoretiska och praktiska erfarenheter.
Item type:

Powered by Koha