VTI National Transport Research Database

Bergmaterial i väglinjen (Rock materials within the road construction site)

  • Öberg, Gudrun
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2009-12-31 ; 656000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:16413
Subject(s): Abstract: Fortsättningsprojektet ”Bergmaterial i väglinjen” har för avsikt att särskilt studera den del av byggprocessen som berör krav på geoteknisk information och då fastställande av bergmaterialkvalitet. Arbetet kommer att bygga på de resultat som kommit fram i projekten ”Täkt i väg - en materialfråga” och ”Borrkax från mobila borranläggningar för bedömning av bergmaterialets kvalitet”, och innefattar prövning av projekteringsmetoder för att bestämma bergkvalitet i väglinjen. Projektet ska sammanfattas i en handbok ”Projekteringsråd för bergmaterial i väglinjen”. Det tidigare projektet ”Täkt i väg – en materialfråga” var en studie med målsättning att utvärdera hur precisa bedömningssystem är i relation till de infrastrukturella, ekonomiska och miljömässiga krav som ställs på bergmaterial. Arbetet har fokuserat på att utvärdera den metodik som används för projektering av bergmaterial i väglinjen, följande kvalitetssäkring av bergkross efter losshållning och processering samt materialkontroll i vägkonstruktion, dvs. materialflödet från inventering till färdigt objekt omfattande hela byggprocessen. Abstract: The project “Rock materials within the road construction site” is a continuation of the project “Road construction site – a material question”. The aboved named “Road construction site – a material question” is a study with the aim to evaluate how precise the assessment system is in relation to the infrastructural, economical, and environmental demands placed on rock materials. The work has focused on an evaluation of the survey method used for rock materials within the road construction site, the following quality assurance of aggregates and control of the ready construction, i.e. the material flow from survey to the ready construction encompassing the whole building process. The sequel project “Rock materials within the road construction site” has the particular intention to study the part of the building process that deals with demands on geotechnical information and ascertainment of rock quality. The work will be based on the results from the projects “Road construction site – a material question” and “Borrkax från mobila borranläggningar för bedömning av bergmaterialets kvalitet”, and deal with examination of surveying methods for rock quality designation. The project will be summarized in a hand book “Surveying for rock materials within the road construction site”.
Item type:

Powered by Koha