VTI National Transport Research Database

Biologisk mångfald, estetik och kulturmiljövård (Attractive biodiverse roadside environments)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-15 -- 2009-12-31 ; 1100000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:84829
Subject(s): Abstract: Denna projektskiss är en förslagskatalog över möjliga projekt. Förslagen är projekt som bygger vidare på forskning som har utförts i forskarmiljön på SLU Alnarp. Förslagen är sorterade efter förslag som berör anläggning respektive förslag som berör skötsel och management. 1 Anläggning: - Identitetsskapande anläggning av vedartad vegetation. - Användning av hö vid anläggning av vegetation i nya vägkanter. Ett mobilt vacumsystem används för att slå och samla upp höet. Syftet med studien är att identifiera lämpliga frökällor, samt att studera teknik att sprida ut det frörika höet på vägslänten - Användning av skyddsgrödor vid anläggning av ängsvegetation i branta vägslänter. Långsam groning och etablering av ängsvegetation ger risk för erosion. Projektet ska studera ett antal arter som är dokumenterat snabbgroende och snabbetablerade och som snabbt kan binda slänten. - Specialutformade jordblandningar för artrikedom och låg skötslintensitet. Genom att konstruera jordblandningar med högt eller lågt pH eller med begränsad vattentillgång kan en lågproduktiv ståndort skapas. Detta leder till ett begränsat skötselbehov. 2 Skötsel: - Identitetsskapande skötsel av vedartad vegetation. - Hantering av biomassa från vägmiljöer. - Arrhenatherum elatius, ett hot mot mångfalden. Knylhavre är ett högvuxet och konkurrenskraftigt gräs som spridit sig kraftigt speciellt längs våra vägar i södra Sverige och framförallt i slättbygd. Problemet med detta gräs är att det konkurrerar ut andra mera svagväxande typiska ängsarter. I två studier avser vi studera hur denna art kan begränsas och hur detta får effekt på diversiteten. 3 Management: - Inventering av befintlig teknik och kompetens. Genom att inventera tillgången på teknik och kompetens för skötsel och anläggning av grönytor hos Vägverkets största entreprenörer kan vi dels skapa en bild av vad som är möjligt att åstadkomma i dag, dels ge ett bättre underlag för att formulera krav på entreprenörer i kommande upphandlingar.Abstract: Road side environments are an important resource in the landscape. The value of the roadside environments can be increased through change in management, restoration, or new construction. It is possible to create roadsides with high biological values but great care has to be taken to the local environmental constraints and the surrounding cultural landscape. Thus, it is important to investigate the possibilities for creating high valued roadside environments as well as developing clear biological type-systems that can be used to guide construction and management. This research will try to develop biological systems of high values. The areas under investigation in this project is: dry open habitats, flower rich systems and waterways.
Item type:

Powered by Koha