VTI National Transport Research Database

Bullerdämpande beläggningar på riksväg 73 med flera - teknisk och akustisk funktion

  • Viman, Leif
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2014-12-31 ; 4020000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:20491
Subject(s): Abstract: Projektet innebär utveckling och uppföljning vad avser tekniska och akustiska prestanda för den eller de bullerdämpande beläggningar som avses ingå i utbyggnaden av RV 73 mellan Stockholm och Nynäshamn ("Nynäsvägen") under åren 2009-2014. I projektets början görs främst utvecklingsarbete och laboratorieförsök med olika tilltänkta beläggningsvarianter, men även pilotprojekt i fält. Efter att beläggningsarbetena på RV 73 har utförts görs mätningar av olika slag på aktuella avsnitt på vägen, dels i dess nytillstånd, dels som uppföljningar var eller vartannat år, samt omfattande laboratorieförsök för att främst bedöma beständighet och hållfasthet hos denna beläggningstyp. Fokus kommer att ligga på Nynäsvägen, men där så bedöms viktigt görs utblickar mot andra projekt med lågbullerbeläggningar.
Item type:

Powered by Koha