VTI National Transport Research Database

Digital Operativ Transportplanering för ökad Effektivisering och minskade Klimatutsläpp (DOTEK) (Digital operational transportation planning to increase effeciency and lower carbon footprints)

  • Moen, Olof
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-09-01 -- 2010-08-31 ; 1205000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:37240
  • Trafikverket 2010/21561
Subject(s): Online resources: Abstract: En genomgången av Forsknings- och Utveckling (FoU) inom det område som sammanfattas under titeln DOTEK – Digital Operativ Transportplanering för ökad Effektivisering och minskade Klimatutsläpp – visar att det saknas både ansatser och ”goda exempel” på genomförda projekt inom åkerinäringen. Frågeställningar kring hur ruttoptimering (IT-baserad transportplanering) relateras till kostnads- eller miljöeffektiviseringar, har dykt upp till och från inom transportbranschen. Det finns emellertid en allmänt vedertagen uppfattning bland åkare, transportledare och chaufförer att ruttoptimering inte ger de effektiviseringsvinster som mjukvaruleverantörer och transportkonsulter fram till dags dato, hävdat har varit möjligt. Mer än tio års erfarenhet av digital operativ transportplanering med nya IT-verktyg, såsom ruttoptimering, GPS-loggning och mobil kommunikation, har visat på effektiviseringsvinster inom områden som post- och tidningsdistribution, avfallshantering, slaktdjurstransporter och kommunal hemtjänst. Det har varit skräddarsydda applikationer där mycket tid lagts ned på datafångst och att koppla kundsystem till planeringsverktyg. I gengälld erhålles en (genomsnittlig) effektivisering på ca 25 procent, en effektivisering som även minskar CO2-utsläppen med lika mycket. Förutsättningar finns även inom distributionsverksamhet och närtransporter för att erhålla effektiviseringsvinster på 25 procent, under förutsättning att arbetssätt förändras (organisationsutveckling) och med full transparens mellan utförarsidans (åkeri/LBC) och fraktköparens IT-system. Forskningen är således mer beteendevetenskapligt inriktad än utveckling av ny teknik, där IT-lösningen bygger på standardprogramvaror. Projektet är ett Forskning, Utveckling, Demonstrations projekt (FUD-projekt) där det i ett första led sker en nulägesanalys med kartläggning av trafikarbete, informationsflöde, terminalhantering och simulering av en distributionsverksamhet inom ett åkeri/LBC. I ett andra led sker en fullskalig implementering (FUD-projekt) under en testperiod inom samma åkeri/LBC, med ruttoptimering och digital operativ transportplanering. Projektet dokumenteras både ur ett processperspektiv (FUD-projekt) och redovisas som vetenskaplig rapport med metod, genomförande (organisation), resultat och generell teoriansats. Den vetenskapliga delen (generell teoriansats) bygger på tidigare FoU-arbete inom transportgeografi och kan sammanfattas som en ”Effektivitetsekvation” där algoritmer tillåts optimera med olika nivåer av begränsningar vilket påverkar utfallet = effektivisering. Dessa begränsningar är olika för olika branscher men lika (generiska) i så bemärkelse att de mer eller mindre påverkar utfallet av en effektivisering av trafikarbetet. Begränsningar som anges är (1) Områdesindelning, (2) Distributionsmodell, (3) Låg datamogand, (4) Tidsfönster för planering, (5) Terminalhantering, (6) Tradition och rollfördelning, (7) Lagar och förordningar och (8) Ingångna avtal. De har olika inverkan för utfallet i olika vertikala branscher, beroende på yttre förutsättningar. Att synsätt och affärsmodell verkligen fungerar inom närtransporter ”backas upp” med erfarenheter från BeNeLux-området som ligger ca 10 år före Sverige (Norden) i användande av ruttoptimering för transporteffektivisering. Dock med andra geografiska förutsättningar där Sverige är ett ytmässigt stort land och BeNeLux i princip ett enda stort närtransportområde.Abstract: When Research and Development (R&D) is reviewed in the field summarized by the title DOTEK – digital operational transport planning to increase efficiency and lower carbon footprints – it lacks both an approach and "best practice" for completed projects in short-haulage transportation industry. Questions of how route optimization (IT-based transportation planning) relates to cost and environmental efficiency, have appeared at times in the transportation sector. However there is a generally accepted view among short-haulage contractors, drivers and transport managers, that route optimization does not provide the efficiency gains that software vendors and transportation consultants, to date, claims that have been possible. More then ten years of experience with digital operational transportation planning utilizing new IT tools such as route optimization, GPS logging and mobile communications, has demonstrated the efficiency gains in a number of vertical industries, such as postal and newspaper distribution, waste management, transportation to slaughter and municipal elderly care. In general it has been customized applications where a lot of time was spent on data capture and linking customer systems to planning. In return, the new planning obtained an (average) efficiency gain of 25 percent, which implicitly reduces CO2 emissions by as much. It is important to point out that conditions in short-haulage transport and distribution are subject to change in order to obtain those efficiency gains, such as working practices (organizational development) and implementation of full transparency between IT-systems on both shipping the transportation buyer's side. Therefore the R&D thrust is more of behavioral sciences than development of new technology, where the IT solutions in the project are based on standard software solutions. The project is guided by a Research, Development and Demonstration (RD&D) project, where in a first phase a situation analysis is carried out to identify traffic work, information flow, terminal handling and simulation of present day used distribution model. The second phase is full-scale deployment (RD&D project) in a test phase of a distribution flow using “live” route optimization and digital operational transportation planning. The project is documented from (1) a process perspective (RD & D project) and (2) in a more scientific written report with methodology, implementation (organization), results and general theoretical approach. The theoretical approach is based on earlier R & D work in transportation geography and can be summarized as an "Efficiency equation", which allows optimization algorithms at different levels of restrictions to affect the outcome = efficiency gains. These restrictions are different for different vertical industries but equal (generic) in the sense that they more or less affect the outcome of planning. Restrictions are defined as (1) Catchments area and zoning, (2) Distribution model, (3) Low IT-level, (4) Time window for planning, (5) Terminal management, (6) Tradition and roles, (7) Laws and regulations, (8) Agreements. They all have impact on the outcome in different vertical industries, depending on external conditions. The approach used in the project and method is "backed up" with experience in the BeNeLux area, which is about 10 years ahead of Sweden (Scandinavia) in the use of route optimization for digital operational transportation planning. However, this said with respect to geography where Sweden is a large country with long haulage distances and BeNeLux on contrary practically is one large urbanized area.
Item type:

Powered by Koha