VTI National Transport Research Database

Energieffektivt utnyttjande av bergmaterial i väglinjen (Energy efficient usage of existing rock material at road construction sites)

  • Hellman, Fredrik
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-04-01 -- 2011-12-31 ; 1930000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:14978
Subject(s): Online resources: Abstract: Bergmaterialet är en av de viktigaste komponenterna vid byggandet av en ny väg. För att vägen skall kunna byggas energieffektivt och ekonomiskt hållbart är det en förutsättning att materialet som ligger i vägsträckningen utnyttjas på rätt sätt. För att kunna göra detta behövs en mer noggrann metodik för att bestämma bergmaterialets funktionsegenskaper. Den metodik som används idag är främst mekaniska analyser som Kulkvarnsvärde och Los Angeles test. Dessa metoder är inte så lämpliga då provmaterialet består av borrkärna eller ytligt provtaget berg. Detta projekt har för avsikt utveckla en mer funktionsbaserad petrografisk analys som kan ge mer information om bergmaterialet än vad en traditionell petrografisk analys gör. Genom att utveckla metoden kan man göra en mer noggrann klassificering av "bergtyperna", något som är väldigt viktigt för att kunna uttnyttja materialet i väglinjen på rätt sätt samt för att kunna bedöma hur mycket bergmaterial som kan behöva köpas in. Projektet kommer även att omfatta en studie kring nya förundersökningsmetoder för att göra effektiva och relevanta bedömningar av bergets kvalitet. En metod som vi kommer att lägga fokus på är MWD (Measurement while drilling). Vi tror metoden har stor potential att bestämma bergkvalitet på ett enkelt och rationellt sätt.Abstract: Rock material is one of the most important components in the construction of new roads. To be able to build roads in the most energy efficient and sustainable economical way it is presumed that the materials at construction sites are used in the right manner. In order to do that a more precise methodology is needed to determine the functional properties of a rock material. Today’s methods are mainly based on mechanical analyses such as the Studded Tyre Test and the Los Angeles Test. These methods are not so suitable when the rock material consist of drill cores or rock slabs taken from the surface of the outcrop. Therefore, this project has the intention to develop a petrographic method which better involves functional properties of the rock material than traditional petrographic analyses. The new method will more accurately classify the rock material for the best adapted road application. This is very important in order to estimate consumption of rock material along the road construction site. The project will also include a study on new prospecting methods for making effective and relevant judgments of the rock’s quality. One method that we will focus on is the MWD (Measurement While Drilling) technique.
Item type:

Powered by Koha