VTI National Transport Research Database

Expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper

  • Arvidsson, Håkan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-10-25 -- 2010-06-30 ; 1410000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2007:23630
Subject(s): Abstract: Föreliggande projekt syftar till en utvidgad kunskap om "den optimala och rationella användningen" av bergmaterial där en målmedveten kategorisering av bergkvaliteten, nära förbunden med den ingenjörsmässiga tillämpningen, är kärnan i arbetsuppgiften. Målsättningen är att ett expertsystem – för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper – skall vara ett värdefullt redskap som kommer att kunna hjälpa myndigheter, företag och konsulter när det gäller ett rationellt användande av våra naturresurser. Projektet är uppdelat i fyra etapper: 1. Skiss över metoderna för en beskrivning av petrografiska parametrar 2. Studier av de petrografiska parametrar som påverkar de mekaniska egenskaperna hos de utvalda bergartsgrupperna 3. Petrografiska och mekaniska analyser av utvalda bergartstyper som används som råmaterial för produktion av ballast. 4. Ett expertsystem med en metodik för bedömning av bergmaterial utifrån petografiska parametrar för användning som ballast i väg och järnvägsbyggande.
Item type:

Powered by Koha