VTI National Transport Research Database

Funktionell vägdimensionering - Tillståndsutveckling av vägar (Funcional pavement design - The change in behaviour and surface caracteristics of a pavement)

  • Erlingsson, Sigurdur
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-01 -- 2013-06-30 ; 4950000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:75978
Subject(s): Abstract: Projektet går ut på att öka förståelsen för mekanistiskt beteende hos vägkonstruktioner genom att i) bearbeta befintlig data från redan utförda accelererade försök på vägar med VTI’s HVS maskin samt observationssträckor på väg E6, ii) utifrån resultaten testa befintliga och utveckla nya modeller/metoder för tillståndsutveckling av vägar och därmed iii) bilda ny grund för förbättrad LCC jämförelser av olika uppbyggnadsalternativ. Under den tid som VTI har haft tillgång till en HVS maskin har över tio försök gjorts där olika vägkonstruktioner har testats och deras respons och nedbrytning från tung last har uppmätts. På väg E6 har data samlats in på tillståndsutveckling i 10 år på några olika överbyggnader. Dessa försök har producerat stor mängd data som har lagrats i en databank men endast till en liten del bearbetats i efterhand. Bearbetningen ökar vår förståelse om hur vägar beter sig under tung rörlig last och hur de bryts ner. Informationen kommer att utnyttjas för verifiering/utveckling av en mekanistiskt baserad dimensioneringsmetod och tillståndsutvecklingsmetod av vägkonstruktioner som ger underlag för realistiska LCC jämförelser av olika uppbyggnadsalternativ.Abstract: The goal is to improve the understanding of the mechanical behaviour of a pavement by i) use data collected by the Swedish HVS in tandem with the observational sections on E6; ii) test and evaluate old and new ME-design systems; iii) make a base for a better LCC-approach when evaluating different options for pavements.
Item type:

Powered by Koha