VTI National Transport Research Database

Fusion av sensordata för säkerhetssystem i fordon - SEFS (Sensor data fusion for automotive safety systems, SEFS)

  • Rilbe, Magnus
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-01-01 -- 2009-12-31 ; 10205000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL80 A 2008:73453
Subject(s): Online resources: Abstract: Idag finns tendenser att dedicera en sensor till en funktion. För att uppfylla framtida mål med fordons säkerhetssystem behövs tekniker för fusion av sensordata för att reducera kostnader, komplexitet och antal komponenter. Målet är att ta fram metoder för fusion av sensordata och att stärka kompetensen i Sverige map detta kunskapsområde. Vi ser detta arbete som ett sätt att öka fordonssäkerheten utöver vad som kan uppnås med dagens metoder. Ett framgångsrikt genomförande av projektet uppskattas leda till att kunna erbjuda fler kunder avancerade säkerhetssystem genom reducerad kostnad. Det kommer att resultera i en ökad konkurrensförmåga för svensk fordonsindustri.Abstract: Current state of the art tends to map one sensor to one application. To fulfil the objectives of future automotive safety systems, sensor data fusion technologies are needed to reduce cost, complexity and number of components. The aim is to provide methods for sensor data fusion and to strengthen Swedish expertise in this focused area. We regard this as a way to improve vehicle safety beyond what can be achieved using current methods. It is expected that a successful implementation of this project will result in being able to offer more customers advanced safety systems at a lower cost. It will result in better competitiveness for the Swedish automotive industry. The project will be conducted in close collaboration between the private sector and Swedish universities.
Item type:

Powered by Koha