VTI National Transport Research Database

Förfrågningsunderlag för totalentreprenader med funktionskrav

  • Karlsson, Robert
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-09-30 -- 2010-06-30 ; 755000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:67911
Subject(s): Abstract: Vägverket ämnar öka andelen funktionsupphandlingar vid nybyggnad till 20% under 2008. I syfte att stödja regionerna i detta arbete har sedan flera år aktiviteter pågått som syftar till att bygga upp kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att utveckla kontrakten så att riskerna för berörda parter minimeras, vilket även kommer samhället till del. FIA har tagit fram ett embryo till mall för beskrivning av totalentreprenader strukturerat enligt BSAB – systemet. Funktionskraven och BSAB-systemet behöver utvecklas för att vara användbara i ”mallen”. Idag saknas många funktionella krav för detaljer i vägutrymmet vilket betyder att förslagsritningar istället används i kontrakten. Det är inte fel i samtliga fall men är generellt stick i stäv med iden bakom funktionsupphandling. Även frågor som rör kvalité på projekteringsunderlag, regleringsfrågor, mm bör struktureras för att Vägverket skall kunna lämna ut förfrågningsunderlag där entreprenören kan känna igen sig och där han på ett bra sätt kan bedöma de risker han tar när han lämnar sitt anbud. Förslag till utförande: Inom Vägverket pågår ett antal uppdrag som syftar till att skapa underlag för upphandling av total- och funktionsentreprenader. Dessa uppdrag bedrivs med FIA – ”mallen” som grund. I arbetet med dessa uppdrag har mallen utvecklats, funktionskraven har preciserats och verifieringskrav har tagits fram. Detta har i sig varit ett utvecklingsarbete. Förslaget är att man bygger vidare på detta utvecklingsarbete, genom att utveckla kodstruktur, funktionskrav och verifieringskrav. Mycket material finns t.ex. i VGU och Vägutrustning 94 mm men det bör skrivas om för att bättre parera hur kraven används vid total- och funktionsentreprenader (eller OPS om det skulle bli aktuellt). Andra krav måste utvecklas, t.ex. avseende kravnivåer. Vidare skall man titta på hur Vägverkets regelverk är på väg att förändras. ATB:er kommer att slopas och vissa av de dokument som kommer istället måste anpassas till upphandling av funktionsentreprenader. Man bör utreda (eller beskriva) vad som är minsta gemensamma nämnare i regelverket. De regelverk man hänvisar till i sin upphandling bör (eller skall) vara fria från utförandekrav. I uppdraget bör man även följa upp de uppdrag som pågår, t.ex. inom projektet ”totalentreprenader i praktiken". Detta kan man göra skedesvis, man kan t ex göra en avstämning efter utförd upphandling. Man kan intervjua entreprenören och ta tillvara hans synpunkter mm. Projektet bör samordnas med andra projekt inom området samt eventuella projekt på internationell nivå.
Item type:

Powered by Koha