VTI National Transport Research Database

Förstudie:yrkesförare

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-11-01 -- 2006-02-15 ; 195000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:17668
  • Trafikverket 2010/6092
Subject(s): Online resources: Abstract: Vår hypotes är att yrkesförargruppen i Sverige är en mycket heterogen grupp som uppvisar olikheter när det gäller en mängd parametrar. Därför föreslår vi att arbetet inleds med en förstudie för att få en översiktlig bild av målgrupp och parametrar. Bilden ska sedan användas som underlag för val av fortsatta studier. Vi föreslår följande arbetsordning. Moment 1. Ta fram underlag genom: -att genomföra litteraturstudie av tidigare genomförd forskning/utvecklingsprojekt -att identifiera olika undermålgrupper av yrkesförare (långtradarförare, bussförare, taxiförare, ambulansförare etc) -att identifiera relevanta parametrar (ålder, kön, tid i yrket, utländsk bakgrund, utbildning, yrkesskador, förare i storstad/rikstrafik/småstad etc) -att identifiera aktörer (förare, köpare/beställare, företag, transporter i offentlig regi, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, yrkesmedicinsk forskning etc). Moment 2. Sammanställning och förslag till design av pilotstudie i samråd med Vägverket. Moment 3. Genomförande av pilotstudie genom intervjuer, eventuellt i kombination av enkät. Pilotstudien kan fokuseras på något eller några av områdena arbetsmiljö, yrkesförarkultur och/eller ledning/styrning. Moment 4. Sammanställning av pilotstudie, som ska resultera i beslut om vilken målgrupp och vilka frågor som är mest relevanta för Vägverket att undersöka vidare. Vägverket har under Utvecklingsområde 2 beskrivit ett antal områden där det saknas kunskap om yrkesförare. Vi har, i en separat ansökan, lämnat ett förslag på fördjupningsområde. Förslaget handlar om en studie rörande en eventuell yrkesförarkultur bland långtradarchaufförer.
Item type:

Powered by Koha