VTI National Transport Research Database

Gummiasfalt, etapp 2 (Asphalt rubber a new paving concept for Sweden )

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2009-12-31 ; 6800000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:9057
Subject(s): Abstract: Asphalt Rubber utgör en teknik för produktion av högkvalitativa asfaltbeläggningar. Tekniken är ursprungligen utvecklad i USA, där Asphalt Rubber producerats i stor skala sedan slutet på 1980-talet. Till följd av de goda produktegenskaper tekniken resulterar i, har intresset på senare år växt internationellt. För närvarande håller tekniken på att etableras i ett flertal länder. Asphalt Rubber kan beskrivas som ett gummimodifierat bitumen. Standardbitumen tillförs gummigranulat, bestående av gummi från nedkrossade bildäck som separerats från stål- och fiberarmering. Tillverkningen sker i en för ändamålet speciellt framtagen blandningsutrustning. Utrustningen är mobil och placeras i anslutning det asfaltverk som skall producera asfaltmassan. Under en väl kontrollerad tillverkningsprocess sker blandning av komponenterna följt av en mognadsprocess. Därefter är produkten färdig att använda vid tillverkning av asfaltmassor enligt konventionell teknik. Andelen gummigranulat är 15-20% av bindemedelsmängden, vilket innebär att andelen gummi utgör i storleksordningen 2 vikt-% av asfaltbeläggningen. Gummiasfalt har tidigare producerats i Sverige. Man har i samband med detta inte arbetat enligt ovan beskriven tillverkningsmetodik. Ett mindre sofistikerat arbetssätt med torr inblandning av gummigranulat i konventionella asfaltverks tillverkningsprocess användes. Företagsspecifika produkter som Rubit representerar den tekniken. Det är viktigt att klargöra skillnaderna mellan dessa enklare varianter av gummiasfalt och de produkter som framställs genom utförande med gummimodifierat bitumen, så kallad Rubber Asphalt. De senare tillverkas med mer sofistikerad teknik och möjliggör framställning av högpresterande produkter med jämn kvalitet. Vid produktion av gummiasfalt genom torr inblandning av gummigranulat i asfaltverk, har tidigare erfarenheter visat att detta medför problem med avseende på ojämn produktkvalitet.Abstract: Evaluation and intriduction of a new asphalt pavement concept Asphalt rubbber for Swedish Road network. Technical and environmental investigations and making test sections of asphalt rubber pavements different applications in different areas and road network in Sweden.
Item type:

Powered by Koha