VTI National Transport Research Database

Hantering av koldioxidvärderingsfrågan i planeringsprocessen (Handling of the issue of carbon dioxide valuation in the planning process)

  • Hansen, Fredrik
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2010-10-31 ; 820000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:76618
Subject(s): Online resources: Abstract: I en perfekt konkurrensvärld med total frihandel skulle en global koldioxidskatt ge den mest kostnadseffektiva minskningen av koldioxidutsläpp. Värdet på denna skatt bör rimligen återspegla ett globalt koldioxidvärde. I en (verklig) värld där olika länder har olika ambitiösa mål och där man vill beakta att rika länder ska bära en tyngre börda än fattiga och samtidigt att vissa aktiviteter är mer lättrörliga än andra behöver skatterna i olika länder vara olika. Att fastställa optimala skillnader mellan olika länder är ingen lätt uppgift. De faktiska skillnaderna mellan olika länders koldioxidskatter (värdering av utsläppsmålet/koldioxiden) kan också motivera optimala skillnader av koldioxidskatter mellan olika sektorer i en öppen ekonomi (som Sverige). Tanken med detta CELESTE projekt är att göra en rad översikter om forskning kring dessa frågor. Vi ämnar fokusera på tre fundamentala osäkerheter gällande koloxidvärdering: [1] Metodologiska osäkerheter. Stern-rapporten ses alltmer som ett referensverk vad gäller nationalekonomisk analys av klimatproblematiken. Stern-rapporten skiljer sig avsevärt från liknande studier vad gäller inblandningen av etiska resonemang. I ett pågående projekt på VTI utförs en förstudie kring Stern-rapporten och den efterföljande debatten kring skillnader i synen på den ekonomiska metoden. Tanken är att i detta projekt utföra en mer generell sammanfattning och analys av Stern-rapporten och den efterföljande debatten. [2] Ekonomiska osäkerheter. Klimatproblemet är omgärdat av stora ekonomiska osäkerheter både om skadeverkan och därav implicerade kostnader på lång sikt och om samhällets kostnader för att minska utsläpp. Att så många ekonomiska aspekter av problemet är förknippade med osäkerhet har stor inverkan på hur problemet bäst bör hanteras. Potentiellt har detta även bäring på valet av CO2-värde i samhällsekonomiska kalkyler. [3] Politiska osäkerheter. Klimatpolitiska målsättningar framförs både på global, europeisk, nationell, regional samt lokal nivå. Samstämmigheten mellan dessa nivåer bör kartläggas såväl som de ekonomiska implikationerna av de olika förslag som förs fram. I detta projekt utförs en kartläggning på förslag som involverar koldioxidvärderingar. Särskilt betonas underliggande antaganden om bränsle- och råoljepris samt förväntade implikationer för koldioxidläckage och beteendeförändringar. Ovanstående punkter analyseras i projektet gällande koldioxidvärderingsfrågan. Utifrån detta sammanställs mer generella slutsatser kring koldioxidvärderingsfrågan, dess osäkerheter och planeringsprocessen. Projektet avser en förstudieAbstract: In a perfect world with competative markets a global carbon dioxide tax should give the most cost effective reduction of carbon dioxide emissions. This tax should reflect a global value of carbon dioxide. But in a real world different nations have different ambitions and therefore it is not that easy. In this project we focus on three uncertaintieses: 1. Methodological uncertainties. The Stern report differs from similar studies concering ethical discussions. In this project a general sum up and analysis of the Stern report and the following debate will be carried out. 2. Economical uncertainties. The climate changes concern economical discissions about harmful effects and costs for mitigare the emissions. This can affect the value of CO2 in CBA:s 3. Political uncertainties. Ambitions of the politic of the climate are presented both for the global, european, national, regional and local levels. In this project a mapping of suggestions that involve carbon dioxide valuations is carried out. The issues above are analysed in this project and general conclusions about the valuation and its uncertainties in the planning process are put together.
Item type:

Powered by Koha