VTI National Transport Research Database

Implementering av Ny Kunskap för Energieffektivare Väghållning (INKEV) (Implementetion of Energy Conservation in Road Pavement Design, Maintenance and Utilisation)

  • Berg, Svante
  • Ramböll Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556133-0506
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-02-01 -- 2010-10-01 ; 1530000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:95767
  • Trafikverket 2010/7281
Subject(s): Online resources: Abstract: I Vägverkets plan för utveckling 2009-2011 står: "Vägens linjeföring och utformning ska bidra till energieffektiva transporter därför behövs ökad kunskap, nya hjälpmedel och verktyg som stöd för projekteringen. Nya energieffektiva produktionsmetoder för såväl nybyggnads och förbättringsåtgärder som drift- och underhållsåtgärder." EU-projektet ECRPD målsätning är att utveckla verktyg för minimering av energianvändning och CO2-utsläpp: vid byggnation; vid produktion av byggnadsmaterial och för vägtrafiken. Merparten av dessa verktyg finns redan tillgängliga. Detta projekt skall: 1. Föreslå att dessa verktyg implementeras i Vägverkets planerings- och projekteringsrutiner i nära samarbete med verksamma projektledare och specialister inom Vägverket. 2. Projektet skall testa verktygen på lämplig nivå (ex på planerings nivå region eller större vägobjekt). 3. Resultat och verkyg skall arbetas in i VGU samt motsvarande styrande dokument (Effektkatalog, Vägutredningshandbok) 4. I projektet skall ett antal seminarie och workshop hållas, dels ett start och slutseminarium samt mindre workshops med experter inom VV. Steg: 1. Identifiera de verktyg och metoder som tagits fram i ECRPD. 2. Testa och ta fram en regional modell för hur olika vägutfomningsåtgärder påverkar energieffektivitet på befintligt vägnät eller större vägobjekt. 3. Implementera den senaste forskningen och metodiken i VGU samt närliggande styrande dokument (specificeras tillsammans med VV) för att nå ett energieffektivare vägsystem. Två seminarier skall hållas: 1. Start seminarium "Framtidens energieffektiva väghållning" 2. Slut seminarium "Energieffektiv väghållning", slutsatser och slutleveranser. Projektet är ett samarbete mellan VTI och RamböllAbstract: The Road Administration (SRA) 2010 had these goals: "The transport sector should contribute to the environmental objective of Reduced Climate Impact achieved through a gradual increase energy efficiency in the transport system and a broken fossil fuel dependence." This project will contribute to the implementation of the objectives of the SRA's development plan for 2009-2011 with a focus on energy efficiency, quote: "The road alignment and design shall contribute to energy efficient transport, therefore more knowledge is needed in new tools and tools to support planning. New energy-efficient production methods for both new construction and improvements to operating and maintenance procedures." Internationally, there is much research that can be utilized for energy-efficient road maintenance, including the EU project ECRPD who had committed to developing tools for minimizing energy use and CO2 emissions for: • construction • production of building materials • coating maintenance • traffic. This project has: • tested these tools in a road object (Rv 32). • proposed texts and results that can be worked into the SRA's governing documents (eg Design manual, feasibility manual, etc.). • organized a seminar with experts in the SRA. • proven experience and results in this final report. The project has inventoried the SRA's governing documents of relevance to the results from ECRPD. Where appropriate, text has been proposed. The project included evaluating the Joulesave program which is a model developed in an EU project ECRPD to calculate the energy for the design, construction, maintenance and traffic. Programs included in JOULESAVE: • MX ROAD ... (I) • Spreadsheet for the building including road materials ... (II) • worksheets for selecting between different coating materials (addition of ECRPD) ... (III) • Spreadsheet for calculating road degradation (addition of ECRPD) ... (IV) • VETO-program (Va) • transport energy use (Vb) Overall weaknesses in the software system include the following: • missing link between II and III. Energy calculation of pavement included in both II and III, but with different designs. • missing link between III and IV • missing link between IV and V. Total energy evaluation is therefore not easy to automatically perform with the existing software package. The project did, however, energy evaluation with detail, but with limitations as described above. To evaluate the method, a detailed design of nearly 7 km of Highway 32 was studied with various alternative designs such as road section, width, speed, alignment, geology, vehicle composition. Summary of the evaluation: • Energy use for the Swedish car fleet is significantly larger than the average European vehicle fleet. • There are some errors in JOULESAVEs preparation of input data, desired speed and incline profile. • A complete analysis requires that the local traffic is included in contrast to the present accounting. • The choice of methodology has affected the ranking of the alternatives. JOULESAVE gives a ranking and VTI (the Swedish National Road and Transport Research Institute) variants another. • The most representative option for Swedish conditions should be VTI. Transport energy, with the Swedish conditions, account for at least 20 times larger than the building energy. Road authority may affect the transport of energy by: • The choice of road corridors • selection of geometric design • The choice of the design of road construction and including materials • choice of speed limit • choice of maintenance strategy. For Highway 32 we conclude that it could save approximately 3 times as much trafficenergy as the energy increases in building energy. This ratio is not contradicted by ECRPD-results. In light of the analysis undertaken should following results be useful in Swedish road planning: • The worksheet for the building energy • The worksheet for the maintenance energy • VETO model • The compilation of the coating material • Road degradation model. In every case, these parts must be supplemented and adapted to Swedish conditions in order to become wholly useful. In order to get wider distribution, these tools should be adapted to Swedish conditions with respect to input and access to the commonly used tools in the Swedish market.
Item type:

Powered by Koha