VTI National Transport Research Database

Inducerad trafik och dess konsekvenser (Induced traffic and it's consequenses)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-02-01 -- 2010-11-30 ; 2660000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:95036
  • Trafikverket 2010/22198
Subject(s): Online resources: Abstract: Problem och syfte Projektet syftar till att förbättra kunskapen om inducerad trafik och dess konsekvenser. Detta innebär kunskap om hur kapacitetshöjande väginvesteringar påverkar trafikarbetet och miljön. Projektet syftar till att förbättra modellsystem (SAMPERS) och metoder så att de kan beakta fenomenet inducerad trafik och se till att effekterna tas med i trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler. Projektet kommer att ge förslag på hur effekterna av inducerad trafik kan implementeras i trafikanalyser. Under 2007 publicerade Vägverket rapporten ”Underlag till infrastrukturplanering 2010-2019 vägtransportsektorn”. I rapportens förord, som är underskrivet av Vägverkets generaldirektör, står följande citat: "En förbättrad infrastruktur kan stödja ekonomisk utveckling, motverka att människor dör eller skadas i trafiken och bidra till bättre resmöjligheter för trafikanterna. Förbättringarna leder också till en ökad trafik. Samtidigt är det tydligt att dagens utveckling med allt större utsläpp av klimatpåverkande gaser, framförallt koldioxid, inte kan fortgå. När andra samhällssektorer minskar sina utsläpp har utsläppen från vägtransporterna ökat med ca 10 procent. Vägverket har i regeringsuppdraget om en klimatstrategi (Vägverket 2004:102) visat på att det krävs en kraftig energieffektivisering, både när det gäller byggande och drift av infrastrukturen, fordonen och trafiken för att klara målet. Dessutom krävs en transporteffektivare samhällsplanering och alternativa bränslen." Vad är inducerad trafik? Inducerad trafik är den extra biltrafik som genereras när vägkapaciteten ökar, bortsett från omfördelning av den biltrafik som redan finns i vägsystemet. Den extra trafiken kommer från sådana resor som kunde ha gjorts med annat färdmedel eller sådana resor som inte hade behövt göras alls. Dessa extra bilresor bidrar till att öka trängseln och öka det totala trafikarbetet och på så sätt faktiskt minska de fördelar man räknade med när investeringen analyserades. Samhällsekonomiskt vinner då de bilister som redan fanns på vägen mindre än man räknade med, eftersom deras restider blir längre än man räknade med på grund av ökad trängsel. Med ökat trafikarbete följer även andra negativa poster i de samhällsekonomiska kalkylerna, såsom exempelvis miljöeffekter och trafiksäkerhet. Forskning finns internationellt – men ingen forskning i området bedrivs i Sverige. I den internationella litteraturen delas effekterna av den inducerade trafiken in i effekter på kort och på lång sikt. Effekterna på kort sikt är mindre och beaktas till viss del i de modellsystem som används idag. På lång sikt är effekterna större och kommer främst av lokaliserings- och markanvändningseffekter. Man har i engelska och amerikanska studier kunnat påvisa att prognoserna oftast underskattar hur mycket trafikarbetet kommer att öka till följd av ökad vägkapacitet Den internationella litteraturen visar att ett flertal väginvesteringar inte kan anses som samhällsekonomiskt lönsamma då hänsyn tagits till den inducerade trafiken. Ett första steg i att utreda fenomenet inducerad trafik har gjorts i och med en litteratur- och intervjustudie som genomförts av Trivector på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten kommer att publiceras i början av 2009. Hur påverkar det utvärderingen av olika infrastrukturprojekt? I Sverige används SAMPERS-systemet för att utvärdera infrastrukturinvesteringar. Det är ett system av efterfrågemodeller som behandlar resfrekvens, destinationsval, färdmedelsval och vägval. I det systemet sker återkoppling mellan modellerna för att ta hänsyn till exempelvis trängselnivåer. Det innebär att systemet tar viss hänsyn till de effekter av inducerad trafik som uppkommer på kort sikt, men markanvändnings och lokaliseringseffekter som uppkommer på längre sikt beaktas inte i modellsystemet. Inducerad trafik behöver inte i sig vara ”av ondo”. Viss trafikökning kan vara fullt berättigad, vid t ex exploatering av nya områden mm. Det som är av största vikt är att fenomenet beaktas i de samhällekonomiska kalkylerna för att på ett så riktigt sätt som möjligt beräkna den samhällsekonomiska nyttan med olika infrastrukturprojekt. I annat fall kommer prioritetsordningen mellan olika infrastrukturprojekt att bli fel, och satsningar att göras på vägprojekt som inte är lönsamma. Målet med projektet Detta projekt avser att kartlägga kunskapen om inducerad trafik och dess konsekvenser. Utreda på vilket sätt detta fenomen ska/kan beaktas i modellsystemet SAMPERS. Utveckla en metod för att beräkna effekterna och implementera detta så att fenomenet beaktas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Ett antal fallstudier kommer att genomföras. Koppling till effekter på samhällsplanering och klimatpåverkan görs också. Arbetet kommer att bedrivas enligt följande steg: Steg 1: State-of-the-art (redan beviljat med ärende ID 3843 - kommer att redovisas februari 2009) Steg 2: Användning av kunskapen från steg 1, anpassning till svenska förhållanden genom studier av svenska infrastrukturprojekt. Steg 3: Inducerad trafik i dagens modeller – effekter på kort och lång sikt Steg 4: Test av ny konsekvensbeskrivningsmetodik på verkliga fall Steg 5: Slutligt förslag till metodik för beskrivning av inducerad trafik och dess konsekvenserAbstract: Problem and aim The aim of the project is to increase the knowledge of induced traffic and its consequences. This includes knowledge on how road investments aiming at increasing capacity affect vehicle mileage and the environment. The project aims at improving model systems (SAMPERS) and methods so that the phenomenon of induced traffic is considerd and the effects taken care of in traffic prognosis and cost benefit analysis. The project will propose how the effects of induced traffic can be implemented in traffic analyses. During 2007 The Swedish Road Administration published the report (Basis for infrastructure planning 2010-2019 in the Road Transport sector) . In the foreword of the report, which is signed by the General Director of the Road Administration, following citation is written: “An improved infrastructure can support economic growth, reduce the number of people getting killed or injured in traffic and contribute to better travel opportunities for travellers. The improvements also lead to an increased traffic. At the same time, it is clear that this development with increased emissions climate changing gases, above all carbon dioxide can not continue. When other sectors in society decrease their emissions, the emissions from road transport has increased by approx 10 percent. The Road Administration has in the Government commission about a climate strategy (Road Administration 2004:102) shown that it is necessary with large energy efficiency actions, both when it comes to building and maintaining the infrastructure, vehicles and traffic to reach this goal. Moreover it is necessary with a more transport efficient societal planning and alternative fuels. “ Goal with the project This project has the goal to make an inventory of the knowledge about induced traffic and its consequences. To investigate in what way this phenomenon should /can be taken care of in the model system SAMPERS. To develop a method to calculate the effects and implement them so that this phenomenon is considered in cost benefit analyses. A number of case studies will be performed.
Item type:

Powered by Koha