VTI National Transport Research Database

Informationsprodukter utveckling

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-07 -- 2009-12-31 ; 5600000 kronorRegistration number:
Subject(s): Abstract: Projektet består av flera delprojekt: 1) Förbättrad väglagsinformation: I detta projekt är avsikten att sammanlänka resultat och kunskap från VViS, SRIS, Mobil inrapportering GPS, RT 3 för att påvisa att nya och smarta samarbetsformer i kombination av smart teknikanvändning ökar kostandseffektivitet och kundnytta. Projektet kommer att ske i samarbete med de aktörer som är involverade i processen, vilket innefattar driftentreprenör för ett driftområde, trafikledare, väghållare och tjänsteförmedlare. 2) Förbättrad Vägarbetsinformation: Vägarbetsinformation är en av våra mest efterfrågade informationsprodukter. I kontakter med våra kunder och genom uppföljningar har det framkommit att Vägverket inte levererar vägarbetsinformation med den kvalitet som utlovas och efterfrågas. Förbättrad väglagsinformation består i flera olika delprojekt där förbättringar genomförs för att möta kraven på informationen. 3) Tid och platsbegrepp: I kundundersökningar har det framkommit ett stort missnöje hos tjänsteförmedlarna när det gäller noggrannhet i plats och tidsangivelser för Vägverkets trafikinformation. Projektet innefattar flera delaktiviteter för att möta kundens krav. 4) Påverkan: I kundundersökningar har det framkommit ett stort missnöje hos tjänsteförmedlarna när det gäller påverkansbegreppet i Vägverkets trafikinformation. Projektet innefattar flera delaktiviteter för att möta kundens krav. 5) Koppla ihop Polisens STORM med TRISS: Del 1 (genomförd 2008) Förstudien ämnar utreda behoven och möjligheterna till informationsutbyte mellan Polisens händelserapporteringssystem STORM och Vägverkets trafikinformationssystem TRISS. Tydliga förbättringspotentialer, har identifierats inom båda organisationerna, vad gäller omfattning och kvaliteten på trafikinformation. Förstudien ska belysa hur dessa förbättringspotentialer ska kunna realiseras. Del 2 Genomförande av förstudien
Item type:

Powered by Koha