VTI National Transport Research Database

Integrering av handelsetablering (Integration of shoppping facilities in cities)

  • Berg, Svante
  • Ramböll Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556133-0506
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-02-01 -- 2010-12-30 ; 640000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:95768
Subject(s): Abstract: Projektet har för avsikt att öka kunskap, förståelse om begreppet ”decoupling” samt ta fram en förklaringsmodell för hur påverkan sker samt vilka instrument som är effektivast. Detta görs dels genom att studera exempel (litteraturstudie) på länder som lyckats med ”decoupling” inom olika områden (ekonomisk tillväxt och CO2), dels genom att studera hur ev. decouplingsstrategier har hanterats och implementerats på t.ex. olika kommuner i Sverige. En viktig del i analysen är det att studera och jämföra varför resultaten blir olika för att kunna ta fram goda åtgärder, ”best-practice”. De externa handelsetableringarna har haft en start tillväxt under de senaste 30 åren. De ökade trafikmängderna som medföljer ut- och nybyggnad av dessa etableringar, medför bland annat negativa miljöeffekter och trängsel på gatunätet som har varit svår att hantera. Projektet syftar till att formulera decouplingsstrategier för dessa etableringar. Detta görs genom att kombinera goda exempel från kunskapsöversikten tillsammans med intervjuer och samarbete med berörda aktörer. Genom att koppla in näringslivet i projektet (t.ex. Atrium-Ljunberg, IKEA, Coop mm) kvalitetssäkras processen och förbättras utsikterna för formulering av effektiva och kanske innovativa decouplingsstrategier för dessa etableringar. Projektet är delat i två steg. I steg 1 formuleras den teoretiska grunden för de framtagna strategierna. I steg 2 testas åtgärderna och försöks hitta metoder för uppföljning och beskrivning av resultaten. Målsättningen är att genom ”state of the art” kunskapsinhämtning klarlägga vad som sker i detta område i Sverige och utomlands. Detta i kombination med intervjuer med näringsidkare, ger möjlighet att formulera effektiva och kanske innovativa strategier för att nå ekonomisktillväxt utan trafiktillväxt. Steg A) vår 2009: referensgruppen bildas, plattformen för projektet utvecklas B) vår - sommar 2009: Litteraturstudie. Grundfrågor i projektet studeras, deocuplingsstrategier i Sverige och Europa, uppföljningsmetoder för tillväxt och trafikens totala förändring, hur effekterna av befintliga trafikalstrande verksamheter hanteras i Sverige och utomlands, hur ser skilda handelsaktörer på transporter samt utrymme inom befintlig miljölagstiftning för att utföra olika typer av åtgärder. Arbetet kommer delvis att genomföras med hjälp ett examensarbete. C) sommar - hösten 2009: intervjuer, workshop för att utveckla åtgärdsstrategier och samverkanslösningar mellan berörda aktörer (kommun/trafikhuvudman/handelsaktörer). Stegen A-C levereras som en rapport senast november 2009 2010 steg 2 (möjlig fortsättning till projektet) D) Tillämpning på studieobjekt med syfte att ta fram metoder/modeller för att mäta och uppfölja upp tillväxt samt trafikens totala förändring inom avgränsade områden, t.ex. stadsdelar med inslag av handelsetableringar, småorter, m.m.Abstract: The approach is to clearify the term "decoupling" and how and with what instruments the development can be influenced most efficient. Existing decoupling strategies for urban areas in Sweden should be studied and compared. Development actors should be involved to find successful strategies for economic development without increase of traffic. Also experience from other countries should be taken into account. At last this knowledge should be applied togehter with actors in practice - a demonstration case.
Item type:

Powered by Koha