VTI National Transport Research Database

INTRO Intelligents Roads

  • Sjögren, Leif
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2004-01-01 -- 2008-12-31 ; 820000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2004:6223, AL90 A 2008:57919
Subject(s): Online resources: Abstract: De ökande antalet olyckor och behoven av ökad komfort samt kapacitet på de europeiska vägnäten sätter helt nya krav på väginfrastrukturen. INTRO projektet kommer att kombinera lokala och fordonsburna sensorteknologier tillsammans med vägdatabaser i realtid via nätbaserade lösningar. Detta kommer att förbättra både trafiksäkerheten och kapaciteten genom snabb återkoppling av problem till väghållare och trafikant. Valideringen av realtidsbaserade varningssystem förväntas ge en betydande minskning av halkolyckor som beror på "överraskningseffekter" vid plötsliga väderförändringar (t.e.x isbildning eller regn). Projektet kommer att utnyttja en av Europas mest avancerade körsimulatorer för att optimera förarens respons på ny typ av information. Fusion av olika sensordata (vägdata samt fordonsgenererade data) förvätas förbättra säkerhetsindikatorer och förutsägelser om exempelvis trafikflöden i realtid. Projektet kommer även att utnyttja befintliga sensorer i vägar och broar samt kombinera dessa med nya sensortyper för att förbättra kapaciteten och öka livslängden på befintlig infrastruktur genom förbättrad planering av underhållsåtgärder.Abstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha