VTI National Transport Research Database

Kapacitetsmodeller i korsningar (Capacity models in intersections)

  • Linderholm, Leif
  • Trivector Traffic AB, Svenskt företag eller organisation, 556555-1701
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-10-01 -- 2009-09-30 ; 550000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:68450
Subject(s): Online resources: Abstract: Under 2007 har ett visst anslag tilldelats för fas 1 i projektet, vilket innebär en inledande analys av beräkningsmodellen CAPCAL:s användning och status samt framtida behov av denna typ av verktyg. Dessutom studeras andra internationellt spridda deterministiska modellers funktion och möjligheter i en jämförelse med CAPCAL. Syftet är att bedöma, utifrån det kartlagda behovet, om det är klokast att i fortsättningen försöka anpassa en mer spridd utländsk modell till svenska förhållanden, eller om det är bäst att fortsätta utvecklingen av CAPCAL i ”egen” regi, alternativt inom ett Nord-FoU projekt. Arbetet beräknas vara klart i mars månad. Oavsett utfallet av den inledande analysen behövs resurser till det fortsatta arbetet i fas 2. Väljs en annan modell än CAPCAL krävs insatser och kunskap till att kalibrera modellen till svenska förhållanden, översättning av manual m m. Blir bedömningen att det är klokast att fortsätta utveckla CAPCAL i egen regi, alternativ i ett nordiskt samarbete, krävs resurser till att uppdatera och förbättra CAPCAL. En preliminär behovslista är framtagen och innehåller t ex att utöka möjligheterna att välja fler hastighetsgränser, att utveckla hur gc-trafikanterna påverkar kapaciteten för biltrafiken i korsningarna, en översyn av cirkulationsplatsmodellen med avseende på tvåfältiga respektive små cirkulationsplatser. Abstract: Today we have to decide if we want to advance the theories and the practical use of Capcal or if we want to make use of similar international software. The latter would make a number of activities necessary, amongst others different kinds of calibration studies.
Item type:

Powered by Koha