VTI National Transport Research Database

Kartlägga yrkesförarkulturen

  • Silfver, Katarina
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-02-01 -- 2009-02-01 ; 1298000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:16528
Subject(s): Abstract: Kartlägga yrkesförarkulturen. En tvärvetenskaplig studie med socialpsykologisk och antropologisk karaktär skulle möjliggöra en kartläggning av en ”yrkesförarkultur”. Övergripande syfte för studien bör rimligtvis vara att kartlägga de faktorer vilka agerar byggstenar för en yrkesförarkultur samt frågan om hur denna ”kultur” presenteras för och sedermera integreras i den enskilde individen. Inom ramen för projektet ligger underliggande frågor som yrkesidentitetens betydelse för individen, relationsskapande och delaktighet i en utarbetad yrkeskår. Undersökningen av en yrkesförarkultur är komplex och kommer därför att kräva ett fokus där kopplingen mellan de meningsskapande processer, föreställningar, attityder och de konstruktioner som omger en yrkesidentitet måste kopplas samman med de konkreta arbetsuppgifter och den arbetsmiljö som omger yrkesförare. Studiet av begrepp som trygghet, trafiksäkerhet, ekonomisk press och konkurrensförhållanden kan studeras som relevanta markörer för en delad yrkesidentitet och en delad yrkesförarkultur. Aspekter som socioekonomisk bakgrund, genus och etnicitet är andra viktiga byggstenar inom de processer som utgör ett kulturskapande då faktorer som homogenitet i en subgrupp, språklig jargong, delade demografiska och sociala förhållanden är relevanta fenomen inom studiet av kultur. Studier med avsikt att kartlägga och utmejsla subgrupper och kulturer kräver ett gediget kvalitativt arbete. Aktuell metod skulle vara kvalitativa intervjuer, deltagande observation och inslag av etnografi.Abstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha