VTI National Transport Research Database

Kemikalieprojektet

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-01-01 -- 2006-12-31 ; 1000 kronorRegistration number:
  • Vägverket SA80 A 2004:18165
Subject(s): Abstract: Kemikalieprojektet har som övergripande syfte att ta fram ett system med mål, rutiner och hjälpmedel, samt en organisationen kring kemikaliearbetet, för att säkra Vägverkets kemikaliehantering. Kemikaliehanteringsystemet implementeras inom Vägverket som en del i ett miljöledningssystem och ett led i att säkerställa arbetet med miljöcertifiering. Genom ett samarbete med Banverket, får Vägverket tillgång till kemikaliehanteringsverktyget Chemsoft. I Chemsoft ingår en kemikaliedatabas, administratörsprogrammet Chemsoft Enterprise samt intranätdelen ChemWeb. Genom Chemsoft kan gemensamma bedömningsgrunder användas mellan BV och VV för att möjliggöra en systematisk och effektiv kemikaliehantering. Under 2005, tas mål och rutiner fram för att säkra kemikaliehanteringen. Styrande, förvaltande och handläggande organisationer inom Vägverket byggs upp för hantering av kemikaliearbetet och ärenden i Chemsoftprogrammen och databasen. Utveckling och implementering genomförs av en ny webbtillämpning; ”Entreprenörsportalen” (internetdel), där entreprenörer själva kan ansöka om att få produkter bedömda, samt söka och se registrerade och bedömda kemiska produkter. Utbildning genomförs och kemikaliehanteringssystemet testas inom Vägverket av handläggarna för att sedan användas av alla enheter. Det råder inga tvivel om att kemikaliehanteringssystemet kommer att effektivisera Vägverkets kemikaliehantering. Det återstår dock att utreda vilka effekter som skall mätas samt hur de skall mätas. Arbete med detta påbörjas under 2005. En kritisk framgångsfaktor är att systemet blir känt, accepterat och använt!Abstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha