VTI National Transport Research Database

Klimat i trafiktunnlar etapp 1 (Climate in road tunnels)

  • Sundqvist, Håkan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-04-01 -- 2010-12-31 Registration number:
  • Vägverket AL90 B 2006:27748
  • Trafikverket 2010/4383
Subject(s): Abstract: Det finns ett mycket stort erfarenhetsunderlag beträffande nedbrytning av konstbyggnader t.ex. broar och andra produkter i det fria. Klimatet kring dessa konstruktioner påverkar dessa konstruktioner genom olika processer såsom korrosion i stål-, aluminium och betong. Klimatet påverkar också installationer, speciellt rörliga delar i fläktar och motsvarande. Klimatet har också stor betydelse för ev. problem i elektriska installationer. Klimatet kan beskrivas i olika termer såsom variationer av temperatur, fukt samt förekomst av korrosionsbefrämjande ämnen i luft och vatten. Betongens pH ligger omkring 13 och luften i tunnlarna omkring 10. Miljön är alltså basisk. De flesta industrier har emellertid problem med en sur miljö. Det innebär att många typer av korrosionsskydd på marknaden inte är lämpliga i tunnelmiljö. Aluzink fungerar erfarenhetsmässigt inte bra i trafiktunnlar, vilket däremot vanlig förzinkning gör. Partiklar i luften kan orsaka slitage i rörliga delar till installationer, men kan också påverka Ämnen som kan orsaka korrosion kan komma från de material som omger tunneln, från trafiken samt från luften utanför tunneln som i sin tur drivs in i tunnlarna via trafik ventilationssystem. Ansats Litteratursammanställningar sammanställs över klimatdata såsom - temperaturvariationer, - förekomst av kemiska ämnen d.v.s. den kemiska miljön och ned påverkan den har på konstruktioners nedbrytning, - fuktförhållanden samt - partikelförekomst från olika tunnlar främst i Skandinavien. Projektet föreslås utföras i etapper med mätningar i form av examensarbeten och sammanställningar som seniorprojekt, Etapp 1. Ett doktorandprojekt, Etapp 2 föreslås arbeta med teoretiska modeller för prediktion av tunnelklimat beroende på förutsättningar i de enskilda fallen. Förutsedda resultat Projektet kan ses som ett gemensamt huvudprojekt för projekt som har att göra med beständighetsfrågor och drift för tunnlar, eftersom verkliga klimatdata behövs för alla frågor som har att göra med beständighet, drift och underhåll av tunnlar. Abstract: The purpose of this project is to increase the knowledge of the climate factors that affects the detoriation of the stuctures and installations in tunnels. Further, the intention is to create a basis for the developmant of suitable systems for operation and maintenance in tunnels with regards to the detoriation of structures an installations
Item type:

Powered by Koha