VTI National Transport Research Database

Konsekvenshantering av trender i handel och service för en hållbar stadsutveckling (Handling consequences of trends in business and service for sustainable town developmet)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2010-01-11 -- 2014-12-31 ; 720000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2010:1315
Subject(s): Abstract: Inom ramen för projektet ”Trafik för en attraktiv stad”, vars syfte är att arbeta för en integrerad hållbarhet, har konstaterats kunskapsbrister avseende förändringar inom handel och service. Bristerna på kunskap avseende handelns och servicens strukturomvandling och dess inverkan på markanvändningen och möjligheten att skapa den hållbara och attraktiva staden framstår som den enskilt svagaste länken inom kunskapsområdet. Allt för lite kunskap är framtagen avseende hur man i tätorternas markanvändning kan möta nämnda förändringar. Dessa kunskapsbrister kan inte täckas genom en sammanställning av befintlig kunskap. Istället krävs en fördjupning och framtagandet av ny kunskap. Det är alldeles uppenbart att ovan beskrivna processer i hög grad avgör förmågan att skapa tillgänglighet för funktionshindrade och oskyddade trafikanter, en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik samt en ökad trafiksäkerhet. Det är också klart att det inte går att stanna vid ekologisk hållbarhet. I alltför stor utsträckning har utvecklingsinsatserna hittills inriktats på de olika hållbarhetsaspekterna separat och inte analyserat dem utifrån hela innehållet i hållbar utveckling. För att prioritering och genomförandet av infrastrukturåtgärder i tätort skall bidra till utvecklandet av det hållbara transportsystemet måste underlagen tas fram utifrån ett helhetsperspektiv. Här skall, förutom den ekologiska hållbarheten, den ekonomiska hållbarheten i form av bl. a. önskan om hållbar tillväxt vägas samman med social hållbarhet i form av önskan om en livaktig och attraktiv stadskärna. Detta projekt avser att bedrivas som ett doktorandprojekt under fem år och fokuseras på framtagandet av kunskap kring handelns och servicens samspel med övrig markanvändningsplanering i staden. Projektmålet är att skapa underlag för framtagandet av Utgåva 3 av ”Trafik för en attraktiv stad”. I flera år har följande lösning på utveckling av handelsetableringar i tätort diskuterats; istället för att etablera externa handelsområden vilka ligger utanför tätorten och har hela tätorten som upptagningsområde så etableras stadsdelsgruppscentra så att de matar delar av tätorten. Dessa ligger då i stadsdelarna, kan möjliggöra minskat bilberoende och tillfredsställer i så fall kravet på ett hållbart transportsystem. Ett mål med projektet är att studera denna lösning jämförd med andra, och dess konsekvenser på trafikarbetet.Abstract: This project concerns the interaction of business and service with land use planning in towns and cities. The hypothesis is that shopping facilities located in city districts (instead of external shopping malls) can contribute to reduced car dependance and to requirements on sustainable transport system. This solution will be compared with other solutions and their consequences on motor vehicle milage.
Item type:

Powered by Koha