VTI National Transport Research Database

Konstruktionstekniska förutsättningar och applikationer för ett effektivt industriellt byggande av broar – en förstudie (Structural engineering potentials and applications for effective industrial bridge construction: a pre-study)

  • Gylltoft, Kent
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-10-01 -- 2010-09-30 ; 340000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:76257
Subject(s): Abstract: Det finns ett behov av att utifrån konstruktionsprocessens roll i den industriella brobyggnadsprocessen definiera de strukturella förutsättningar som krävs samt inventera och utveckla de konstruktionstekniska applikationer som är nödvändiga. Industriellt tänkande i konstruktionsprocessen spelar en stor roll i det industriella byggandet och integreringen av konstruktionsteknik i den industriella byggprocessen har en avgörande betydelse för de resulterande effektiviseringsvinster som kan förväntas. Utifrån konstruktionsprocessens roll i den industriella brobyggnadsprocessen, t.ex. genom ständig utveckling som vid produkt- och produktivitetsutveckling, behöver de konstruktionstekniska villkoren som utgör en bas för ett effektivt industriellt brobyggande utvärderas. Hur konstruktionstekniska applikationer kan tillämpas i den industriella processen bör kartläggas, t.ex. användandet av bygginformationsmodeller (BIM) inom anläggningsbyggandet och integration av avancerade strukturmekaniska analyser i systemet. Särskild viktigt är processen för verifiering av brokonstruktioner. Vidare behöver en metodik för tillämpning av avancerad strukturmekanisk analys vid vidareutveckling av produkter utvärderas eller utvecklas för t.ex. ökad prestanda eller ökad produktivitet. Information och kunskap från husbyggnadssidan behöver också inhämtas och vidareutvecklas för tillämpning inom anläggningsbyggandet. Målet bör vara att skapa en syntes av befintlig kunskap och en fördjupning inom prioriterade områden. Resultatet av studierna behöver också exemplifieras genom tillämpning av metodiken på ett industriellt brokoncept. I denna förstudie utvärderas förutsättningarna för fortsatta projekt inom området. Förstudien delas in i tre delar: Den första delen avser att kartlägga tillgänglig dokumenterad kunskap inom området. Detta arbete omfattar främst litteraturstudier, men det kan även bli aktuellt att göra en sammanställning av de aktörer som verkar inom området. Del två av förstudien syftar till att inhämta den kunskap inom ämnesområdet som finns, men som ofta är dåligt dokumenterad, såväl från byggbranschen som från andra branscher, så kallad ”benchmarking”. Denna del kan utföras genom att aktivt kontakta olika parter för att ta del av och utvärdera deras kunskaper inom området och att jämföra kunskapsnivån inom olika branscher. Detta kan ske på olika plan, i första hand är husbyggnadssidan av intresse men kunskapsinhämtning från andra strategiskt valda branscher och industrier där man kommit långt inom det generella området kan vara av ännu större värde. Jämförelser kan också ske på nationell och internationell nivå. I förstudiens avslutande del sammanfattas resultatet, och skillnader, likheter och trender beträffande hur ämnet hanteras på olika håll identifieras. Avslutningsvis dras slutsatser om hur det fortsatta projektet ska läggas upp för att nå högsta effektivitet.Abstract: There is a need to design the process based on the role of the industrial brobyggnadsprocessen define the structural conditions required and the inventory and develop the technical design applications that are necessary. Industrial thinking in the design process plays a major role in the industrial construction and integration of engineering technology in the industrial construction process are crucial for the resulting efficiency gains can be expected. Based on the design process, the role of the industrial brobyggnadsprocessen, eg through continuous development of product and productivity, they need to design technical conditions which form a basis for an efficient industrial building bridges evaluated. How, for design applications can be applied in the industrial process should be identified, eg use of building information modeling (BIM) in the civil construction and integration of advanced structural analysis of the mechanical system. Particular importance is the process of verification of bridge structures. Furthermore, needs a methodology for the application of advanced structural mechanical analysis for the further development of products evaluated or developed for such improved performance or increased productivity. Information and knowledge from building side also needs to be sought and further developed for application in civil construction. The goal should be to create a synthesis of existing knowledge and a deepening in priority areas. The results of these studies have also exemplified by applying the methodology on an industrial brokoncept. This study evaluated the conditions for continuing projects in the area.
Item type:

Powered by Koha