VTI National Transport Research Database

Kunskapssammanställning tunga gasfordon (Enhanced emission performance and fuel efficiency for HD methane engines)

  • Hådell, Olle
  • AVL MTC Motortestcenter AB, Svenskt företag eller organisation, 556548-1867
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-01 -- 2009-11-17 Registration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:28603
Subject(s): Abstract: För att Vägverket ska kunna vara ledande i samverkan med andra aktörer på den nationella och internationella arenan inom området tunga gasfordons påverkan på luftkvalitet, buller och klimat krävs en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad. Vägverket behöver ha erforderlig kunskap för att möjliggöra ett effektivt stöd till såväl Transportstyrelsen som till regeringskansliet avseende internationella förhandlingar, framtagande av regelverk, utformning av styrmedel. Dessutom behöver Vägverket med kort varsel kunna lämna stöd till såväl regeringskansli, andra myndigheter som övriga aktörer. Vidare behöver Vägverket kunna utreda effekterna eller konsekvenserna av det internationella arbetet på nationella planet så som inverkan på luftkvalitet inklusive miljökvalitetsnormer, utsläpp av klimatgaser med beaktande av konsekvenser för svensk industri.Abstract: This project will be carried out within the framework of IEA – AMF (International Energy Agency – Advanced Motor Fuels) and will be financed through contribution from member states and possibly also from other stakeholders (such as vehicle industry). The first step of the project consists of a literature survey including a road map for activities to be followed. The literature study will be presented at the next ExCo-meeting (Executive Committee) taking place in Bangkok, Thailand November 17-20, 2009. At the meeting, next step of the project will be decided upon. At the ExCo-meeting in Helsinki (May 26-28, 2009) two proposals was presented by the Swedish delegate. 1. Possibilities to Improve Diesel Dual Fuel (DDF) Concepts for use in Heavy Duty Vehicles 2. Improved Durability Performance for Heavy Duty Emission Control Concepts Using Gaseous Fuel The proposal was discussed and some modification was requested by the Delegates. The two proposals could preferably be merged into one proposal and start with a literature survey. The project should preferably give an overview of available gas concept and not only DDF concepts. Further, the durability of the emission control concept should be thoroughly investigated. This project proposal comprises the revised proposal for a literature study. It was however decided by the Delegates that a new Annex (number XXXIX) should be introduced.
Item type:

Powered by Koha