VTI National Transport Research Database

Livslängd och beständighet hos trä utomhus ovan mark samt i klimatskärm (Life and durability of wood outdoor above ground and in the building envelope)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-01 -- 2012-12-31 ; 150000 kronorRegistration number:
  • Vägverket BY20 A 2007:17699
Subject(s): Abstract: Livslängds- och beständighetsfrågorna har fått ökad aktualitet. Forskningsprogrammet ansluter till kraven i såväl Byggproduktdirektivet CPD som BBR06 och tar ett helhetsgrepp om beständighetsproblematiken för trä i klimatskärmen samt utomhus ovan mark. Övergripande målsättning är att öka kunskaperna samt sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och beständigt träbyggande till byggindustrin och därmed stärka träets konkurrenskraft. Detta ska ske genom framtagande av ny kunskap som ökar förståelsen för sambandet mellan klimatexponering och trämaterialets resistens mot biologiska angrepp. Specifika mål för forskningsprogrammet är att - utveckla metodik och ingenjörsmässiga verktyg som kan användas vid praktisk projektering och utformning av träkonstruktioner med avseende på livslängdsaspekter - ta fram ny kunskap om exponeringsförhållanden och orsakerna till biologiska angrepp på trä och träbaserade material i klimatskärmen och utomhus ovan mark för att därigenom sedan identifiera hållbara lösningar från beständighetssynpunkt. - göra en genomgripande översyn av dagens metodik för provning och utvärdering av trä och träbaserade materials beständighet med målet att utveckla nya, ändamålsenliga metoder för provning av obehandlat och behandlat trä och för tillämpning i livslängdsberäkningar.Abstract: The proposed research programme addresses key issues of the European Construction Products Directive (CPD) and the revised Swedish Building Regulations BBR06, namely the service life and performance of wood and products and the safe use (from biological attack) of wood and wood-based materials in the building envelope. The overall aim of the programme is to seek and generate new knowledge to understand the complex interrelation of exposure conditions and the resistance against biological attack. Specific key goals of the programme are: • Providing practical, feasible engineering tools to design for durability and estimation of service life of wood and wood-based building components and structures. • Seek new knowledge about exposure conditions and causes for biological attack, and based on that, identify sustainable solutions for the design and protective measures of a series of applications of wood and wood-based materials in the building envelope as well as outdoors above ground. • Development of new, accelerated test methods for testing the resistance of wood and wood-based materials against decay and microbial growth. The proposed programme has a solid national as well as European dimension and will be strongly linked to ongoing research and standardisation activities.
Item type:

Powered by Koha