VTI National Transport Research Database

MAX/SUCCESS - Framgångsrika kampanjer för insiktshöjande information och Mobility Management strategier

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2009-12-31 ; 268000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:16358
Subject(s): Abstract: 1. Syfte SUCCESS är ett projekt inom EU:s 6:e ramprogram (FP6-2004-TREN-3, 1.6.2 Sustainable Surface Transport, 3.1 Objective 1 ”New technologies and concepts for all surface transport modes (road, rail and waterborne)”. Totalt ingår 28 partners från 16 olika EU-länder. SUCCESS är ett projekt som ska ta ett helhetsgrepp om såväl TA, Travel Awareness (insiktshöjande information) som MM, Mobility Management. I många fall är TA en del av MM. Detta projekt syftar således att studera TA i relation till andra MM-åtgärder. Det har tidigare forskats om såväl TA som MM, men inte tillsammans i samma projekt. Genom att integrera dessa två strategier kan synergieffekter utvinnas för att skapa förändrade attityder och beteenden mot ett mer hållbart resande. Huvudsyftet med detta projekt är att: - Öka kunskapen om insiktshöjande information (TA) och Mobility Management (MM) genom att ta del av tidigare forskning och expertkunskaper samt även genomföra egna undersökningar - Utarbeta innovativa kommunikationsstrategier för att uppnå ökat resmedvetande och hållbart resande - Fortsätta utvecklingen av utvärderingsverktyg och befintliga modeller för beteendepåverkan - Utveckla standardiserade planer för MM i mindre städer - Utarbeta ett integrerad synsätt vad gäller MM och fysisk planering - Stödja utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av den europeiska transportpolicyn - På europeisk nivå sprida och öka kunskapen, exempelvis genom best practices - På ett professionellt och ändamålsenligt sätt planera, genomföra, styra och kontrollera arbetet i SUCCESS Fyra olika forskningsområden kommer att integreras i SUCCESS och genomföras parallellt under hela projektperioden. De fyra arbetspaketen (WP) kompletterar och förstärker varandra: WP A: Nya angreppssätt/infallsvinklar på insiktshöjande information (TA) I detta arbetspaket (WP A) kommer påverkansstrategier/kampanjer från både transportområdet och andra områden att undersökas för att se hur dessa kan användas för att påverka resmedvetenheten. Befintliga psykologiska modeller för beteendepåverkan kommer också att användas. Det är alltså befintliga strategier och kunskap som nu kommer att appliceras på TA-området. WP B: Modeller för beteendepåverkan och utvärdering Syftet med WP B är att ta fram dels en modell för beteendepåverkan och ett verktyg för att kunna bedöma effekterna av kampanjer för hållbart resande före genomförandet. WP C: Kvalitetsstyrning och MM för mindre städer ”Självhjälpsprogram”/handbok för mindre städer som vill införa MM men inte själva har tillräckliga kunskaper eller resurser att ta in någon utomstående konsult. Programmet ska göras så pass standardiserat att det kan leda till certifiering. WP D: MM i planeringen I WP D vill man öka kunskapen om hur man kan integrera MM i planeringsprocessen. Genom att integrera dessa båda slipper man göra misstag i planeringsprocessen som man sedan försöker avhjälpa med MM-åtgärder. En hel del forskning kring TA och MM har gjorts i projekt som MOST och TAPESTRY. SUCCESS kommer att kritiskt granska och berika/utveckla det arbete som hittills har genomförts, samt fylla de luckor som andra projekt har identifierat. SUCCESS är också det första omfattande forskningsprojekt som inkluderar såväl TA som MM. 2. Projektets bakgrund och relevans Mobility Management har på senare år blivit ett allt mer accepterat sätt att förebygga de problem som trafikökningen på våra vägar ger upphov till. Bakgrunden till projektet är att det under de senaste åren bedrivits ett antal EU-projekt inom MM, bl a TAPESTRY och MOST, som syftat till att via demonstrationsprojekt visa på framgångsfaktorer och effekter av MM. Det är nu dags för en kritisk granskning av vad som gjorts och på djupet studera de erfarenheter och resultat som erhållits. MM och TA har fram tills nu studerats separat i olika projekt, främst i större städer och i pilotform. SUCCESS kommer att länka samman dessa två områden för att på så vis uppnå synergieffekter men även ta fram verktyg för att MM och TA skall fungera på lång sikt. Resultaten från SUCCESS kommer företrädelsevis att komma städer till godo. Konkreta riktlinjer för att genomföra MM-åtgärder och åtgärda trafik/transportproblem skall arbetas fram. I SUCCESS kommer också att studeras hur politiker och andra beslutsfattare kan övertygas om fördelarna med TA och MM. Slutligen kommer projektet att komma medborgarna till del genom för-bättrade förutsättningar för hållbart resande i ett högkvalitativt transportsystem. Sammansättningen av de medverkande organisationerna i SUCCESS innebär ett samspel mellan aktörskategorierna i TripleHelix, dvs. mellan näringsliv (trafikkonsulter), forskningsutförare (universitet) samt offentlig verksamhet (städer). 3. Förväntade effekter och resultat Resultaten från SUCCESS kommer att kraftigt förstärka betydelsen och användbarheten av MM. Planer för kvalitetssäkring av MM kommer att höja statusen och acceptansen och inte längre användas som kortsiktiga pilotprojekt, vilket kommer att stärka MM:s roll. Genom att länka ihop kvalitetssäkringssystem med MM blir det betydligt enklare även för mindre städer att införa MM då ett enkelt och lättanvänt verktyg finns att tillgå. Att integrera MM i planprocessen ger ett stort mervärde eftersom grundläggande ”infrastrukturfel” undviks och MM åtgärderna kan bygga upp något bättre istället för, som fallet ofta är idag, att åtgärda de felaktigheter som begåtts tidigare. Detta forskningsprojekt kommer att mynna ut i flera olika ”produkter”: - Innovativa, medvetandehöjande kampanjer som baseras på strategier från såväl transportsektorn som andra områden samt ett verktyg för planering av medvetandehöjning/kampanjer för marknadsförare. - MM-planer för mindre städer. Dessa ska bygga på samma principer som kvalitetssystem och lämpa sig för certifiering. - Verktyg för utvärdering av MM och TA kampanjer (utgångspunkten är att MOST-MET inte blivit lika vedertaget i de europeiska länderna som i Sverige där MOST-MET/SUMO fått stor spridning). - Ett system för att integrera MM i den fysiska planeringen. Riktar sig till planerare och beslutsfattare inom området. - Den teoretiska bakgrunden kommer att presenteras i en modifierad beteendeförändringsmodell. Resultat från såväl nationell som europeisk forskning kommer att sammanställas och analyseras. Det finns en fördel med att utföra forskningen på europeisk nivå eftersom det finns intressanta erfarenheter i hela Europa och det är viktigt att överföra denna kunskap och lära av varandra. Speciellt nya medlemsländer och kandidater till EU-medlemskap där transportsystemet är under utveckling kan ta nytta av rekommendationerna från SUCCESS och slippa bygga in misstag. En viktig del av SUCCESS är spridningen av forskningsresultaten till målgrupper på flera nivåer. Resultaten kommer att specialanpassas för att passa just den tänkta målgruppen. Eftersom en stor del av SUCCESS handlar om medvetandehöjning och åtgärder för hållbart resande kommer kunskaperna från detta även att användas för att sprida forskningsresultaten vidare. För att optimera spridningen av kunskap och resultat från projektet kommer resultaten inte endast att spridas bland de inblandade i projektet utan även till andra kontakter och nätverk. Slutprodukterna av SUCCESS kommer att översättas till upp till åtta olika språk och spridas över Europa och USA.
Item type:

Powered by Koha