VTI National Transport Research Database

Metodik för kalkyl av samhällsnyttan vid trafikomledning via VMS på landsbygd

  • Alf, Johnny
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-10-22 -- 2009-12-31 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket TR40 A 2008:67008
Subject(s): Abstract: Det övergripande syftet med detta projekt är att på sikt minimera de negativa effekterna på framkomligheten (köbildningar och stopp) av inträffade oplanerade och planerade störningar. På längre sikt är syftet att det ska gå att identifiera vid vilka nationella eller regionala knutpunkter i huvudvägnätet det är lämpligt att lämna information och rekommendation om alternativa färdvägar (stråk) vid inträffade störningar (kö- och stoppbildning) i trafiken. Hänvisning och information kan ges med olika informationsbärare. Projektet begränsas dock till information som ges med VMS placerade vid viktiga knutpunkter i huvudvägnätets.
Item type:

Powered by Koha