VTI National Transport Research Database

Pre-DFEA2020 and Pre-MOZART II (Pre-DFEA2020 and Pre-MOZART II)

  • Törner, Fredrik
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-01-01 -- 2009-10-30 ; 1700000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200900049
Subject(s): Abstract: Pre-DFEA2020 & Pre-MOZART II är en förstudie för DFEA2020 och MOZART II som syftar till att ta fram nya metoder och synvinklar för konstruktion och verifiering av elektronik för fordon. Ökade krav på säkerhet, miljövård och samhällets krav på informationsutbyte driver en exponentiell tillväxt av fordonselektronik och programvara. Den ökade komplexiteten sammantagen med ökade krav på systemsäkerhet och tillförlitlighet innebär behov av nya sätt att närma sig konstruktion och verifiering av fordonselektronik. Syftet med projektet är att ta fram metoder, strategier och lösningar som hanterar den ökade komplexiteten. Förstudien förväntas att definiera projekten DFEA2020 och MOZART II till en detaljnivå som krävs för projektstart. Detta inkluderar ansökningsmaterial till FFI programmet, samt mer detaljerade planer och beskrivningar.Abstract: This pre-study should identify and define problems, produce detailed plans of work packages and involve the academy within the following areas: * Pre-DFEA2020 Evaluation methods for architectures * Pre-DFEA2020 Design principles for electrical architecture * Pre-DFEA2020 Analysis of system safety impact on development of automotive systems * Pre-DFEA2020 Model based development. Analysis of current methods and selection of concepts. * Pre-MOZART II - Plant- and control models for ´Green-Safe-Connected Car´ that is on the market in year 2020 * Pre-MOZART II Simulate scenarios á la SecondWorld * Pre-MOZART II Simulate critical traffic scenarios for vehicle in which no one is killed or seriously injured in year 2020. Pre-DFEA2020 & Pre-MOZART II is a pre-study for DFEA2020 and MOZART II that aims at developing new methods and viewpoints for design and verification of vehicles. Increased demands on safety, environmental care and societies demands for information exchange drives an exponential increase of vehicle electronics and software. The increased complexity together with increased demands of functional safety and reliability implies new ways of approaching vehicle electronics design and verification. The purpose of the project is to provide methods, strategies and solutions which will address the increased complexity. The pre-study is expected to define the projects DFEA2020 and MOZART II to a detail level that is required for project start. This includes application material to the FFI program, and more detailed plans and descriptions.
Item type:

Powered by Koha