VTI National Transport Research Database

Modeller och tillståndsmått för trängsel i tätort. Etapp 2. Analys av trängselmåttens samhällsrelevans, realibilitet och validitet

  • Moran, Carlos
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2009-11-30 ; 1301000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:16810
Subject(s): Online resources: Abstract: PROBLEMBESKRIVNING Planering, styrning och uppföljning av vägåtgärder tar utgångspunkt i det övergripande målet för transportpolitiken att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Målet förtydligas i sex delmål varav det första avser tillgänglighet. Formuleringen av strategiska såväl som operativa mål (t ex vägstandard för att undvika trängsel och tillförlitlighet) använder olika mått för att beskriva tillstånd. Regeringen har uppdragit åt Vägverket att vidareutveckla dylika mått, med särskild fokus på behovet att kunna beskriva trängsel i storstäder. SYFTE Projektets överordnade syfte är att identifiera, analysera och statistiskt utvärdera alternativa tillståndsmått för beskrivning av trängsel i storstäder på basis av såväl empirirska studier som modellberäkningar. Syftet med etapp 1 (avslutas 2006-06-30) är att inventera mått och mätmetoder, samt att utvärdera dessa på basis av fältdatainsamling utförd i samband med trängselavgiftsförsöket i Stockholm. Syftet med etapp 2 (denna ansökan) är att beräkna och utvärdera motsvarande trängselmått med hjälp av simuleringsmodeller av nätverkstyp, samt att uppskatta tillförlitlighet, relevansen och acceptans av olika mått för olika tillämpningar. METODIK FÖR ETAPP 2 - Val och anpassning av modeller för nätverksanalys av olika typ (t ex SAMPERS, CONTRAM, PARAMICS). - Kalibrering, validering och kodning av modellerna (sker i samarbete med angänsande projekt). - Tillämpning av modellerna för Stockholms huvudvägnät. - Jämförande analys och statistisk utvärdering. - Syntes av etapp 1 och 2. Rekommendationer. FÖRVÄNTAT RESULTAT - Ökad kunskap om olika måtts relevans, tillförlitlighet och lämplighet för tillståndsbeskrivningar av trängsel inkl. resultatens statistiska signifikans (dvs kunskap om mått för att beskriva hur trafiken fungerar och varför). - Rekommendation om vilka mått som bör tillämpas, samt hur de bör estimeras genom trafikundersökningar resp. modellberäkning. - Kunskap om effekter av åtgärder i storstäders trafiksystem (spec. inverkan av trängselavgifter i Sthlm) - Ökad tillförlitlighet i åtgärdsplanering för att åstadkomma hållbara trafiksystem med acceptabel tillgänglighet.
Item type:

Powered by Koha