VTI National Transport Research Database

Nationell Trafikledningsplattform (National Traffic Management Platform)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-10-01 -- 2011-12-31 ; 39300000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL70 A 2008:62664
  • Trafikverket 2010/22921
Subject(s): Abstract: Projektet ska ta sin utgångspunkt i målbilden för Vägtrafikledningsenheten och anpassa sina leveranser för att på bästa sätt stödja omformningen av TIC/TLC verksamheten. Detta kan även innebära att man måste göra anpassade delleveranser för att underlätta och/eller snabba upp konsolideringen av TIC/TLC verksamheten. Projektet ska i samklang med utredning ” Översyn av området Vägtrafikledning” utreda och ta fram gemensam teknisk plattform för vägtrafikledning i Sverige. Målbilden ska baseras på material framtaget inom ITS-syd, TRISS och CTS. Delprojekt 1. Funktionella krav Delprojektet ska ta fram nationella funktionella krav och servicenivåer för Vägtrafikledningstjänsterna. Delprojekt 2. Gemensam teknisk miljö Väginformatik Delprojektet skall införa en gemensam teknisk standard för alla ITS objekt som hanteras av TLC:erna. Projektet skall också möjliggöra att man kan slå samman TIC:arna i Norr/Mitt senast 2009-06-30 och Sydöst/Skåne senast 2010-06-30 Delprojekt 3. Nationellt stödsystem för TLC Införande av en Nationell standard för hantering av trafikinformation och trafikstyrning i TLC och Kundtjänst, inklusive ett gemensamt informations-, arbets- och beslutsstödsystem.Abstract: The project is drawing on the target image for the Road Management Unit and adjust their supplies in order to best support the transformation of the TIC / TLC activities. This may also mean that you have to do custom staggered to facilitate and / or speed up the consolidation of the TIC / TLC activities. The project is consistent with the study "Review of Road Management Area" investigate and develop common technology platform for road management in Sweden. Target image is based on materials developed within the ITS-South, TRISS and CTS. Subproject 1. Functional requirements Subproject is to develop national operational requirements and service levels for road management services. Subproject 2. Common technical environment road information Sub-project shall establish a common technical standard for all the ITS files handled by TLC: limits. The project will also allow you to merge TIC: services in North / My last 2009-06-30 and South East / Scania last 2010-06-30 Subproject 3. National support systems for TLC Introduction of a national standard for handling traffic and traffic management in the TLC and the Customer, including a single information, work and decision support systems.
Item type:

Powered by Koha