VTI National Transport Research Database

Ny metod för vattenkänslighet (Determination of the water sensitivity of bituminous specimens)

  • Sedaghati, Hamid
  • Skanska Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556033-9086
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-30 -- 2010-12-31 ; 180000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:26731
  • Trafikverket 2010/9879
Subject(s): Online resources: Abstract: En av de viktigaste parametrarna för en asfaltbeläggning är hur resistent den är för vatten, dvs. bindemedlets förmåga att sitta kvar på stenmaterialet i närvaro av vatten. Detta kontrolleras vanligast genom upptagande av borrkärnor från vägen och med metoden FAS 446. Om inte tjockleken är tillräcklig instampas 10 st marshallprovkroppar för att utföra samma test. För att undersöka beständigheten på en asfaltmassa behöver vatten kunna tränga in i provkroppen. Nytillverkade provkroppar av täta massor är förutom täta även hydrofoba och har därför svårt att absorbera vatten. Därför rekommenderas i vissa metoder att hålrumshalten ökas vid test av vattenkänsligheten. I SS-EN 12697-12 rekommenderas vid provberedning att packningsarbetet minskas så att hålrumshalterna kan efterlikna de kritiska nivåer som kan uppkomma på vägen (ligga i högsta intervallet). Syftet med denna jämförande laboratorieundersökning är att ta fram ett provningsförfarande för SS-EN 12697-12 (många parametrar i metoden kan anpassas efter nationella önskemål) som efterliknar de resultat som erhålls med borrkärnor från vägen och hur metoden skiljer sig från FAS 446 som idag är standard i VVTBT. Projektet är ett samarbete mellan Peab, Skanska och Vägverket och bedrivs inom ett SBUF-projekt. I referensgruppen ingår även VTI.Abstract: One of the main parameters of an asphalt surfacing is how resistant it is to water, i.e. binder's ability to remain on aggregate in the presence of water. To examine the resistance of an asphalt mix need water to penetrate the specimen. New test specimens of dense mixes, in addition to frequent also hydrophobic and therefore difficult to absorb water. Therefore, in some tests, air void content increased the testing of water sensitivity. The purpose of this comparative lab study is to adapt a test procedure for SS-EN 12697-12 that give the same result the results obtained by the cores from the road. The project is collaboration between Peab, Skanska and the Swedish Road Administration and is conducted in a SBUF project. The forum also includes VTI.
Item type:

Powered by Koha