VTI National Transport Research Database

Nytt brotyp genom kombination av prefabricering och platsmontage (New bridge type by a combination of prefabrication and site construction)

  • Emborg, Mats
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-12-01 -- 2012-03-31 ; 1760000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:76166
  • Trafikverket 2010/2480
Subject(s): Online resources: Abstract: 1. Bakgrund Med rätt materialval, rätt konstruktionslösning, hög utförandekvalitet och industriella metoder åstadkoms hållbart brobyggande. Detta har visats i pilotfall; ”Den industriella bron” inom ett pågående doktorandprojekt vid LTU (1). Stora effektivitetsvinster erhölls genom kombination av ny armeringsteknik med tillhörande konstruktionsanpassning och självkompakterande betong i ett Lean Construction perspektiv. Tydlig potential finns att vidareutveckla konceptet innefattande även kvarsittande formar och prefabricerade brodelar – detta är huvudbeståndsdelarna i den nya brotypen. 2. Syfte - att ytterligare optimera produktionsteknikerna för armering och betong ovan till att även innefatta ny formteknik och prefabricerad brodelar, t ex kantbalkar. - att studera om konstruktionsförändringar eventuellt är nödvändiga för detta - att studera hur standardisering av broutförande kan förenkla brobyggandet - att koppla ihop dessa med Lean Construction metoder för ökad industrialiseringsgrad Som syfte ingår även att studera huruvida tekniker kan användas för att minska resursbehovet vid byggandet och under funktionen (t ex resurssnåla betong och armeringslösningar, teknik för förlängd livslängd) 3. Effekter Projektmålet är att leverera ett underlag (allmän dokumentation, förslag på materialval, konstruktionslösning osv) så att den nya brotypen kan realiseras i full skala. Rapporteringen sker i form av redogörelse av möjliga tekniska lösningar och utförandelösningar där parametrar enligt syftet ovan behandlas. Genomfört/genomförda fullskalestudier redovisas. Effektmålet efter projektets genomförande är en ökning av industrialiseringsgraden (minst 20 %) vilket innebär motsvarande ökning av effektivitet, minskning av byggtid och förbättrad arbetsmiljö. I effektmålet ingår även en ökad hållbarhet (bl a förlängd livslängd). 4. Projektaktiviteter, etappindelning. a) Inledning – kartläggning av potential prefabricering och industriella metoder för olika brotyper eller brodelar. Genomgång av parallella studier i Sverige samt internationell verksamhet. Intervjuer med aktörer inom anläggningsbranschen. b) Utveckling – anpassning industriella metoder/prefabricering till utvald brodel alternativt hel bro med nya konstruktionslösningar och materiallösningar. Laboratorieförsök genomförs om nödvändigt för att kontrollera tekniska parametrar (t ex självkompakterande betongs egenskaper) c) Fullskaleförsök – Industriella metoder/planeringsverktyg (t ex Last Plannerer-metoden) tillämpas på arbetsplats. Organisationsfrågor etc diskuteras med platsledning för att eventuellt göra justeringar av resurser och arbetsordningar. Vid byggnation studeras produktionsrelaterade parametrar t ex logistik, värdeflöde, väntetid, lagerhållning, arbetsmiljö. Betongtekniska parametrar undersöks t ex gjutegenskaper, behov av efterarbete osv. d) Utvärdering – Bl a kommer följande att utvärderas: Förtjänst av kvalitet, enhetstider, effektivitet, arbetsmiljö etc med de nya metoderna jämfört med traditionellt byggande. Möjlighet till realisering i olika typer av broar. Inverkan på hållbart byggande. e) Rapport (se även avsnitt 3) – Rekommendationer för framtagning av den nya brotypen. Dokumentation av produktionsmetoder, materialteknik och konstruktionslösning, tillämpning av Lean Construction, Rapporten är tänkt som del av licentiatavhandling. Det kommer även tas fram en populärvetenskaplig dokumentation som kan presenteras vid seminarier etc. 5. Existerande kunskap, pågående forskning Pågående doktorsarbete LTU angående industrialisering inom anläggningsbyggande vilket har delredovisats i licentiatarbete, se [1] och [2]. kommer att vara en viktig utgångspunkt för aktuellt projekt. Detta projekt har även beskrivits mer populärvetenskapligt i flera svenska tidnignar, se t ex [3]. I det aktuella doktorsarbetets fortsättning koncentreras aktiviteter till utformning av betong i kombination med lämpliga prefablösningar för armering. Även här adresseras filosofier om Lean Construction. Det föreslagna projektet utgör därför en mycket intressant vidareutveckling av doktorandprojektet med ett större helhetsgrepp för ett ansenligt steg mot ökad industrialiseringsgrad. Samarbete sker med avdelningen för Byggproduktion vid Luleå Tekniska Universistet avseende produktionsteknik och Lean Construction. Här har bl a samfinansiering erhållits 2008 (Formas/Bic utlysning 7) för ett projekt där 3D (4D) lösningar och industriella metoder studeras. En forskarestuderande och gästforskare (från Kina) har nu påbörjat arbetet Även detta tvärvetenskapliga projekt utgör en viktig bas för projektet i denna beskrivning. Vi kan nu konstatera att vi är på väg att skapa en intressant forskargrupp vid LTU om industrialisering inom anläggningsbyggnad och även stombyggnad. Med rubricerat projekt kan grupp utökas med ytterligare en forskarestuderande. Det industriella intresset för industrialisering av platsgjutet anläggningsbyggande finns från Cementa, Betongindustri och Vägverket produktion. Kontakter finns även med NCC för eventuell medverkan. Inom Sveriges Bygguniversitet (som etableras under 2009) påtalas vikten av forskningssamordning vilket givetvis gäller även detta forskningsområde. Kontakter tas därför med KTH (professor Håkan Sundqvist) vilket är aktuellt beträffande LCC-metoder för broar. Samordning sker även med Chalmers (professor Kent Gylltoft) avseende konstruktionslösningar för industrialisering. 8. Forskargrupp Forskargrupp innehåller seniorforskare och en doktorand, se nedan. I ett doktorandprojekt läggs lämpligen upp en referensgrupp inom/utanför Universitetet, där bl a biträdande handledare ingår liksom representanter från näringsliv, se nedan. 9 Referenser (1) Simonsson P: Industrialized construction with SCC, new production techniques and Lean Construction, Avd för Konstruktionstek, LTU, Licentiatavh. 2008:17, 140 s; (2) Simonsson P; Emborg M: Int. conf on Self compacting Concrete, Chicago 10-12 nov 2008, 10 sid; (3) Simonsson P; Emborg M: Lönsamt att industrialera och effetkivisera brobygge, Husbyggaren, nr 2, 2008, sid 22 - 28.
Item type:

Powered by Koha