VTI National Transport Research Database

Oförstörande laboratorieprovning av styvhetsmodul, krypbenägenhet och energibaserade utmattningsgränser i asfaltbeläggningar (Nondestructive Evaluation of stiffness modulus and energy-based failure thresholds in asphalt pavement materials)

  • Birgisson, Björn
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-08-01 -- 2013-12-31 ; 1950000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:31959
Subject(s): Abstract: I detta projekt studeras oförstörande laboratorieprovning (NDT – non destructive testing) för att karakterisera grundläggande mekaniska egenskaper hos beläggningsmassor. Den dynamiska styvhetsmodulens töjningsberoende kommer att studeras i detalj med hjälp av både konventionella indirekta dragprovningsförsök (IDT) samt genom oförstörande seismisk provning. Sambandet mellan brottgräns och från NDT mätbara icke-linjära egenskaper för asfalt kommer också att studeras i detalj. Denna koppling mellan mätbara icke-linjära egenskaper i asfaltmassan och mikroskador är viktigt för den framtida implementeringen av utmattningsmodeller baserade av brottenergi. Provkroppar kommer att tillverkas utifrån aktuell kunskap om kornstorleksfördelningens inverkan på den dynamiska styvhetsmodulen och från olika beläggningstypers brottegenskaper. Det förväntas att resultaten från detta projekt kommer att leda till en bättre förståelse av asfaltens grundläggande viskoelastiska beteende och även ge en större kunskap om mikroskador i asfaltmaterial. Dessa resultat kommer att leda till nya materialmodeller för asfaltbeläggningar som kan användas till funktionsbaserad dimensionering av flexibla beläggningar inom ett nytt svenskt ramverk för mekanistisk dimensionering av beläggningar. En bättre förståelse av sambandet mellan energibaserade mikroskador och mätbara olinjära spänning-töjnings egenskaper är av stor betydelse för den framtida tillämpningen av moderna utmattningsmodeller samt motsvarande kvalitetskontroll och kvalitetssäkring i fält. Styvhetsmodulens beroende av töjningsnivån i asfalt är viktig att för att kunna koppla samman olika typer av laboratorie- och fältförsök. Som ett exempel kan oförstörande provning som baseras på låga töjningsnivåer kopplas till både traditionella laboratorietester och dimensionering av beläggningar. Denna koppling är avgörande för framtida effektiva kvalitetskontroller baserade på oförstörande provning.
Item type:

Powered by Koha