VTI National Transport Research Database

Optimal skötsel av stålbroar 1.3.6 (Optimal management of steel bridges)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2010-12-31 ; 500000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:69550
  • Trafikverket 2010/1783
Subject(s): Online resources: Abstract: Vägverket kan med avseende på beständiga byggnadsverk se två skilda huvudområden inom vilken fokusering och prioriteringar delvis skiljer sig åt. Dels förvaltar Vägverket idag ett mycket stort antal broar och anläggningar, vilka utgör ett betydande samhällsekonomiskt kapital. Att förvalta detta kapital på bästa sätt är Vägverkets främsta uppgift, när det gäller drift och underhåll av broar. Med avseende på beständighet och forskningsbehov inom området har Vägverket stor nytta av ny kunskap som syftar till att underlätta den uppgiften. Dels investerar Vägverket stora belopp i byggandet av ny infrastruktur och inte minst nya broar. Hur man ska bygga dessa broar på bästa och mest optimala sätt med avseende på beständighet är därför av stort intresse för Vägverket.Abstract: Steel bridges in Sweden have been protected since 20 years by the modified paint system S7.09 (Brosystemet). So far have these steel bridges required very little maintenance in order to protect the steel constructions from rust. Up to today most painted steel brides have very little corrosion in spite of many small damages in the coating. The small damages will slowly increase in size. The ageing of the paints and spreading of corrosion from damages will require maintenance in order to avoid costly repainting of the bridges. Calculations show that repair painting on critical parts and surfaces may be used in order to postpone a complete repainting. The calculations of different maintenance actions will be compared in a special spread sheet. Bridge administrators will be able to select an optimal strategy. New effective methods and equipment are necessary to be introduced in order to minimize cost for touch-up painting.
Item type:

Powered by Koha