VTI National Transport Research Database

OPTIVe – Optimerad systemintegration för säker interaktion i fordon (OPTIVE - OPTimized system Integration for safe Interaction In VEhicles)

  • Broström, Robert
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-08-09 -- 2009-12-31 ; 24324000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL80 A 2008:73461
Subject(s): Online resources: Abstract: Introduktionen av nya varnings- och informationssystem i fordon ställer höga krav på interaktionen mellan förare och fordon. I dagens trafikmiljö uppstår ofta situationer när förarens kognitiva resurser, av olika anledningar, är högt utnyttjade. För att i dessa situationer undvika överbelastning krävs en optimerad integration av ovannämnda system. Exempelvis bidrar införandet av en modul som identifierar onormala förhållanden hos föraren eller omgivningen till ökad säkerhet vid framförandet av fordon. Detta vertikala projekt syftar till att ta fram metoder och koncept som på ett kostnadseffektivt sätt möjliggör en säkerhetshöjande integration av HMI – system i fordon.Abstract: The introduction of new warning and information systems in vehicles places high demands on the interaction between the driver and the vehicle (HMI, Human Machine Interaction). In today's traffic environment, situations often occur where the driver's cognitive resources, for various reasons, are heavily taxed. To avoid cognitive overload in such situations, an optimised integration of the systems mentioned above is necessary. For example, the introduction of a module that identifies abnormal conditions in the driver or environment can improve driving safety. This vertical project will develop methods and concepts for a cost-efficient and safety-enhancing integration of HMI systems in vehicles.
Item type:

Powered by Koha