VTI National Transport Research Database

Partiklar från vägtrafik samt lungfunktion och luftvägssjukdom hos barn

  • Bellander, Tom
  • Karolinska institutet, Universitet eller högskola, 202100-2973
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-01-01 -- 2009-09-30 Registration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:70784
Subject(s): Online resources: Abstract: Denna studie kommer att undersöka sambandet mellan luftföroreningar från trafik och hälsoeffekter i barns luftvägar. De barn som kommer att studeras ingår i en födelsekohort från delar av Stockholms innerstad, Solna, Sundbyberg och Järfälla. De 4000 barn som ingår i kohorten föddes 1994-1996 och har följts sedan dess med frågeformulär till föräldrarna och kliniska undersökningar vid 4 och 8 års ålder. Preliminära data från uppföljningen vid 4 års ålder tyder på att luftföroreningar från vägtrafik vid hemmet påverkar risken att drabbas av lungsjukdom med symptom, nedsatt lungfunktion och pollenallergi. I detta projekt kommer vi att studera sambandet upp till 8 års ålder. Detaljerad modellering av halter av partiklar från vägtrafik utomhus kommer att utföras för bostäder, förskolor och skolor, från födelsen till åtta års ålder. Dessa individuella exponeringsdata kommer att analyseras med flera indikatorer på hälsoeffekter i luftvägarna, som lungfunktion, astmadiagnos och symptom samt sensibilisering för vanliga allergen.
Item type:

Powered by Koha