VTI National Transport Research Database

Prediktering av restider och ruttval vid störningar, doktorandprojekt (Prediction of travel times and disruption in ruttval, PhD project)

  • Andreasson, Ingmar
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2004-12-01 -- 2009-10-31 ; 3367000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:72681
Subject(s): Abstract: 1. Litteraturgenomgång av mesomodeller och tillståndsestimering. Litteraturstudien skall innefatta en kritisk genomgång av befintliga metoder och pågående forskning inkluderande MATRIX JTP, Metanet, Matsims, DynaMIT, Dynasmart. 2. Nätkodning i CONTRAM kompletteras med avseende på rutter som används vid störningar och matchas med motsvarande kodning i NVDB. 3. Import av restider och flöden från STRESS och TDB (relaterade till NVDB) som underlag för modellkalibrering. 4. Estimering av nättillstånd (fordon per länk, destination och rutt). I första hand utnyttjas OD-matriser på 15-minutersnivå (17 perioder) estimerade i CONTRAM inom KTH, Trafik o logistik. Genom iterativ ruttsökning och nätutläggning till jämvikt fördelas länkflöden på OD-relationer och rutter. Baserat på (ofullständiga) sensordata estimeras antal fordon på varje länk vilka därefter fördelas på OD-relationer och rutter i proportion till utläggningen av befintliga eller omestimerade OD-matriser. Denna del utföres i samarbete med LiU.. 5. Den valda mesomodellen kalibreras och valideras för prediktering av restider och rutter under normala förhållanden. Resultaten jämföres med motsvarande baserade på tidsserieanalys. 6. Modellen vidareutvecklas för att möjliggöra prediktering vid incidenter baserat på framkomlighet förbi incidenten och dess varaktighet. 7. Utveckling av modellen för valbeteende baserat på given information. Utvärdering av några olika informationsstrategier för studerade incidenter.
Item type:

Powered by Koha