VTI National Transport Research Database

Pulverfärgsmålning i aggressiva miljöer (Powder Coatings in sevire corrosive envirenments)

  • Reuterswärd, Patrik
  • Korrosionsinstitutet SCI AB, Svenskt företag eller organisation, 556520-4517
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2001-07-01 -- 2010-12-31 ; 1000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 AB 2000:24298
  • Trafikverket 2010/5643
Subject(s): Online resources: Abstract: Utifrån resultat som framkommit vid tidigare genomförda undersökningar vid Korrosionsinstitutet definiera vilka förbehandlingar, mekaniska och kemiska, som kan antas ge goda förutsättningar för bra korrosionsskyddande egenskaper hos pulverfärger. Definieringen skall även utmynna i en kravspecifikation på tänkbara förbehandlingar. Vidare skall kraven definieras som ska ställas på pulverfärgerna. Motsvarande finns för våtlacker, men specifika krav bör utarbetas för pulverfärger. Korrosionsskyddets beroende av olika skikttjocklekar hos pulverfärger kommer att studeras i syfte att finna det optimala intervallet för skikttjockleken. Ingående studier av både lackerade och olackerade ytors karaktärer kommer att genomföras för att avgöra vilka parametrar som styr de korrosionsskyddande egenskaperna samt för att skapa en kravspecifikation för ytbehandlingen.
Item type:

Powered by Koha