VTI National Transport Research Database

Rekommenderade uppställningsplatser för tunga fordon (Recommended parking for heavy vehicles)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2011-12-30 ; 3000000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:30820
Subject(s): Abstract: Många transporter innehåller gods med stort ekonomiskt värde och som är attraktivt ur stöldsynpunkt. Vi har idag stölder från lastbilar i Sverige som omfattar ett ekonomiskt värde på ca 1 miljard skr. Det är inte enbart en säkerhetsfråga utifrån godsets värde utan också en arbetsmiljöfråga för chauffören. Även om ansvaret för transporternas och godsets säkerhet i detta sammanhang vilar på transportbranschens aktörer, så vill Vägverket bidra till att situationen förbättras. Ett sätt att göra detta är att medverka till att etablera och tillhandahålla uppställningsplatser med ökad säkerhet, så kallade Rekommenderade uppställningsplatser för tunga fordon. För att genomföra planerna kommer Vägverket att söka samarbete i gemensamma projekt med aktörer/entreprenörer som bedriver verksamhet av intresse i detta sammanhang och som kan tjäna som inspirationskälla för branschenAbstract: Many shipments containing goods of high economic value and is attractive from the point of theft. Today we have thefts from lorries in Sweden, which includes an economic value of around 1 billion skr. It is not only a safety issue on the basis of value of the goods, but also a safety issue for the driver. Although the responsibility for transport and cargo security in this context rests on the transportation industry stakeholders, like SRA help improve the situation. One way to do this is to help establish and provide pitches with greater security, so-called Recommended parking for heavy vehicles. In order to implement the National Road Administration plans to seek cooperation in joint projects with operators / contractors engaged by the interest in this context and to serve as inspiration for the industry.
Item type:

Powered by Koha