VTI National Transport Research Database

Samhällsekonomisk värdering av buller med avseende på hälsoeffekter och subjektiva värderingar av bullerkomponenter

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-02-01 -- 2009-12-31 ; 1210000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2007:28040
Subject(s): Abstract: Projektets övergripande syfte är att skapa ett förbättrat underlag för samhällsekonomiska bedömningar av bullerstörningar inom trafikområdet. Projektet syftar till att uppnå detta genom att delvis uppdatera och delvis nyskatta värderingar av bullerstörningar med avseende på hälsoeffekter och subjektiva upplevelser av olika bullerkomponenter. Projektet innehåller tre delar. Den första delen avser en uppdatering av ASEK-värdena och där görs dels en pilotstudie som kan generera en acceptabel uppdatering av de befintliga ASEK värderingarna, dels en fördjupad metodstudie för att göra det möjligt att i ett annat senare projekt genomföra en större bullervärderingsstudie (som då bör involvera fler finansiärer). Den andra delen av projektet avser hälsoeffekter och fokuserar på värderingen av de objektiva sjukdomseffekter som följer av bullerstörningar. Studien kommer att utgöras av en litteraturgenomgång av befintliga dos-respons samband och en utvärdering av dessa. Den tredje delen av projektet avser genomförande av en experimentell studie i syfte att ta fram monetära värderingar av olika bullerkomponenter i olika situaitoner. Resultatet kommer att bestå i en acceptabel uppdatering av de befintliga ASEK bullervärderingarna och inkludera adderbara hälsokostnader. Vidare kommer resultatet att bestå i monetära värderingar av bullerkomponenter, förankrade i en uppdaterad traditionell bullervärdering.
Item type:

Powered by Koha