VTI National Transport Research Database

Självkompakterande betong för förbättrad produktionsteknik (Self compacting concrete for an improved method of production )

  • McCarthy, Richard
  • CBI Betonginstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556352-5699
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2010-12-31 ; 1715000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:16852
Subject(s): Abstract: Att arbeta med armering och gjutning av betongkonstruktioner är tungt och innehåller många moment som på sikt kan ge belastningsskador. Få betongarbetare arbetar till ordinarie pensionsålder. Rekryteringen av nya är svår. Samtidigt är betongkonstruktionens kvalitet i hög grad beroende av yrkesmännens skicklighet och arbetsutförande. För att möta framtidens krav behöver vi förbättra arbetsmiljön, öka graden av automatisering och om möjligt utveckla betongproduktionen så att resultatet blir mindre beroende av arbetsutförandet. Självkompakterande betong (SKB) utvecklades på sent 1980-tal i Japan. Cement och Betong Institutet (CBI) tog snabbt tekniken till Sverige och blev en pionjär för denna teknik utanför Japan. Idag har CBI flera forskare som arbetar nationellt och internationellt inom SKB. Trots att vi i Sverige var bland de första som utnyttjade SKB ligger andelen SKB inom platsgjutning fortfarande bara på 5-10 % (andelen är väsentligt högre inom prefab). De förklaringar som nämns till den låga andelen är dels svårigheter att skapa en SKB med egenskaper som inte varierar över tiden, dels ett antal obesvarade frågor kring exempelvis krympning, beständighet, brandmotstånd och formtryck. Här har man använt den s.k. försiktighetsprincipen. Tyvärr leder den till att man tvingas avstå från att utnyttja en teknik med dokumenterat god ergonomi i väntan på att frågetecknen kring tekniska egenskaper skall rätas ut. Sveriges forsknings- och provningsinstitut (SP) har enligt uppgift för avsikt att söka FoU-medel från Vägverket kring konsistensändringar hos SKB, d.v.s. ett projekt syftande kring den första stötestenen: egenskapsvariation. Föreliggande förslag fokuserar på vidareutveckling av produktionsteknik och formbyggnad. Projektet syftar till att kartlägga, analysera och vidareutveckla formbyggnadstekniken för utnyttjande av självkompakterande betong inom anläggningsbyggandet. Hypotesen är att befintliga tekniker, som är utvecklade för konventionell, vibrerad betong, inte är optimala för SKB. SKB:s speciella möjligheter som snabb gjutning, tankning av form underifrån och gjutning mot överform har ännu knappast beaktats. I projektet ingår även inventering, analys och vidareutveckling av dimensioneringsmetoder för formbyggnad. Forskningsmetoden består av följande moment: - Kartläggning av gängse metoder för formbyggnad och gjutning med konventionell och självkompakterande betong genom studiebesök, intervjuer och litteratursökning. - Analys av dessa metoder med särskild hänsyn till arbetsmiljö, effektivitet och produktionsresultat. - Inventering av internationella dimensioneringsmetoder för formbyggnad och mätningar av formtryck. - Utveckling av förslag till ny eller förbättrad dimensioneringsmetod samt ev. förslag till ny eller förbättrad formbyggnads- och produktionsteknik. I en andra etapp av projektet (ej inom sökt del) genomförs, instrumenteras och analyseras fullskaleförsök med ovanstående metod och teknik. Formbyggnadstekniken och dimensioneringsmetoderna för formbyggnad hänger intimt samman med formtryck och betongens rörelse i formen. Här har CBI unika möjligheter genom det av bl.a. Vägverket finansierade projektet ”Tixotropi hos självkompakterande betong” som syftar till att undersöka mekanismerna bakom formtryck och projektet ”Simulering av färsk betongs rörelse” där självkompakterande betongs rörelse i formar modelleras i dator. Projektledarna för dessa båda projekt ingår i föreslaget projekts bemanning. Därmed kommer alla tre projekten att dra nytta av varandra. Det yttersta målet är att avsevärt förbättra arbetsmiljön och produktionstekniken inom anläggningsbyggandet genom att öka andelen SKB mot de nivåer den – i kraft av sina goda hållfasthetsegenskaper och arbetsbesparande gjutning – har potential att nå. Projektets första etapp förväntas ge tydlig information om bristerna i dagens formbyggnad (inklusive formbyggnadsdimensionering) och gjutteknik samt förslag på förbättrad produktionsteknik och dimensioneringsmetod. Resultaten kommer att presenteras i artiklar i nationella och internationella tidskrifter samt vid dito konferenser. De kommer även att inarbetas i CBI:s kursverksamhet inom fort- och vidareutbildningen. Etappen kommer vidare att avrapporteras i en licentiatavhandling.Abstract: The purpose of the project is to analyze, develop the scaffolding technique within the civil engineering part of the construction sector, specially according to the use of self compacting concret. The project will will mostly focus on the problem of calculating the form pressure that arise from self compacting concrete
Item type:

Powered by Koha